Høring - utkast til lovregler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.01.2012

Vår ref.: 09/5026 AaN

Høring – utkast til lovregler – Solvens II

EU-parlamentet vedtok i april 2009 nye soliditetsregler for forsikringsselskap, det såkalte Solvens II-direktivet. Direktivet er tatt inn i EØS-avtalen. Et av målene med det nye direktivet er å sikre at forsikringsselskap er underlagt krav om avsetninger og soliditet som på en bedre måte enn i de nåværende reglene reflekterer risikoen i forsikringsselskapene. Videre stiller direktivet krav til prinsipper for verdsetting av forsikringsforpliktelsene, til systemene for styring og kontroll med risikoen i selskapene, til internrevisjon og til aktuar. Det stilles også krav til at selskapene, som en integrert del av virksomheten, jevnlig gjennomfører en grundig vurdering av risiko og soliditet.

Fristen for å gjennomføre direktivet er satt til 30. oktober 2012, og nasjonale regler skal ha virkning fra 1. januar 2013.

Finansdepartementet sendte i brev 31. mai 2011 på høring Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning (NOU 2011: 8). Banklovkommisjonens utkast til ny lov om finansforetak og finanskonsern mv. (finansforetaksloven) inneholder regler som tar sikte på å gjennomføre EØS regler som svarer til EUs nye soliditetsregelverk for forsikringsselskaper.

Finanstilsynet har i vedlagte høringsnotat datert 12. august 2011 også utarbeidet utkast til lovregler som gjennomfører EØS regler som svarer til EUs nye soliditetsregelverk for forsikringsselskaper. Finanstilsynet har basert sitt utkast til endring på en videreføring av finansieringsvirksomhetsloven og forsikringsvirksomhetsloven. Finansdepartementet legger opp til å gjennomføre nytt soliditetsregelverk for forsikringsselskaper i ny finansforetakslov basert på utkastet til Banklovkommisjonen. Finansdepartementet ber derfor om merknader til det materielle innholdet i høringsnotatet til Finanstilsynet.

Finanstilsynets høringsnotat kan lastes ned fra Finansdepartementets nettsider:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer.html?id=1832
Høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Finansdepartementet pr. e-post til mr@fin.dep.no for å få et fysisk eksemplar av høringsnotatet oversendt.

En liste over høringsinstanser er vedlagt brevet her. Departementet ber om eventuelle merknader innen fredag 6. januar 2012. Departementet ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                    Åse Natvig
                                                                                    underdirektør


Vedlegg

 

 

Vedlegg 1 fra Finanstilsynet:
Gjennomføring av Solvens II - lovforslag

Vedlegg 2 fra Finanstilsynet:
Høringsnotat om gjennomføring av Solvens II

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet