Høring - utvidet gyldighet for kjøreseddel etter yrkestransportloven - med hjemmel i koronaloven. Kort høringsfrist.

Vedlagt følger høringsnotat om forskrift om utvidet gyldighet for kjøreseddel etter yrkestransportloven, jf. yrkestransportloven av 21. juni 2002 nr. 45 § 37a. Forskriften fastsettes med hjemmel i koronaloven § 2. Det gjennomføres en offentlig høring av forskriften med kort frist. Høringen er åpen for alle som ønsker å uttale seg til forskriften innen mandag 30. mars 2020 kl. 16:00.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.03.2020

Vår ref.: 20/796

Høring - utvidet gyldighet for kjøreseddel etter yrkestransportloven - med hjemmel i koronaloven. Kort høringsfrist.

 

Samferdselsdepartementet viser til Stortingets vedtak om midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven), jf. Prop. 56 L (2019-2020), Innst. 204 L (2019-2020) og lovvedtak 62 (2019-2020). Loven gir i § 2 Kongen i statsråd myndighet til å fastsette midlertidige forskrifter som utfyller, supplerer eller fraviker bl.a. yrkestransportlova, så langt det er nødvendig for å ivareta lovens formål.

Vedlagt følger høringsnotat om forskrift om utvidet gyldighet for kjøreseddel etter yrkestransportloven, jf. yrkestransportloven av 21. juni 2002 nr. 45 § 37a. Forskriften fastsettes med hjemmel i koronaloven § 2.

Det gjennomføres en offentlig høring av forskriften med kort frist. Høringen er åpen for alle som ønsker å uttale seg til forskriften innen mandag 30. mars 2020 kl. 16:00.

Den korte fristen er begrunnet ut fra forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav a). Det er viktig å sørge for kontinuitet i persontransporten, og at det ikke blir mangel på sjåfører fordi kjøresedler ikke blir forlenget som følge av kapasitetsutfordringer i helsevesenet og hos politiet. Det er ikke mulig å få på plass tiltaket i tide med en alminnelig høringsfrist.

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar, via funksjonen "send inn høringssvar" på denne siden.

Ved særskilte behov for innsending på en annen måte, kan høringssvar alternativt sendes Samferdselsdepartementet på e-post til postmottak@sd.dep.no, eller alternativt til Samferdselsdepartementets postadresse. Alle høringssvar er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert samlet.

Med hilsen

Lasse Lager (e.f.)
avdelingsdirektør

Anne-Lise Junge Jensen
avdelingsdirektør

Agder fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune
KS
Møre og Romsdal fylkeskommune
NHO Transport
Nordland fylkeskommune
Norges Taxiforbund
Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Politidirektoratet
Rogaland fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestland fylkeskommune
Viken fylkeskommune