Høring - forslag til midlertidig forskrift

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring et forslag til en midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2020

Vår ref.: 20/1406

Høring - forslag til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid - 19.

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring et forslag til en midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19.

Forskriften foreslås hjemlet i midlertidig lov 27. mars 2020 nr. 17 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 (koronaloven).

For å forhindre at flere saker enn nødvendig må utsettes på grunn av utbruddet av Covid-19 og for å sikre en forsvarlig og trygg saksavvikling i fylkesnemnda, foreslår departementet følgende tiltak:

  • utvidet adgang til fjernmøter og fjernavhør  
  • utvidet adgang til at saker kan avgjøres etter en kombinasjon av muntlig og skriftlig behandling 
  • adgang til at rådslagning og avstemning kan skje i fjernmøte

For å avhjelpe konsekvensene av Covid-19 utbruddet for statlig og kommunalt barnevern, foreslås følgende tiltak for å gi barn nødvendig omsorg og beskyttelse:

  • utvidet frist for barnevernstjenesten til å fremme begjæring om tiltak til fylkesnemnda etter akuttvedtak
  • myndighet for Bufetat til å flytte barn mellom institusjoner 
  • forenklede regler for oppfølgings- og tilsynsbesøk i fosterhjem og institusjon.

Frist for å avgi høringssvar er 1. april 2020 kl. 09.00

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringssvar bes sendt til postmottak@bfd.dep.no, akr@bfd.dep.no og esh@bfd.dep.no.

 Med hilsen

Erik B Pettersen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Mette K Solum

Avdelingsdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Alle landets fylkesmenn

Helsedirektoratet

Sentralenheten for fylkesnemndene

Statens Helsetilsyn

KS

Alta kommune

Bergen kommune

Bærum kommune

Drammen kommune

Fredrikstad kommune

Flekkefjord kommune

Gjesdal kommune 

Hamar kommune

Harstad kommune

Hurdal kommune 

Kristiansand kommune

Kongsberg kommune

Larvik kommune 

Molde kommune

Orkland kommune 

Oslo kommune

Porsanger kommune 

Ringerike kommune

Ringsaker kommune 

Sandnes kommune

Sokndal kommune

Stad kommune

Stavanger kommune

Steinkjer kommune

Sunnfjord kommune

Tinn kommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Årdal kommune 

Landets regionale helseforetak

Actis

A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

Den norske Advokatforeningen

Den norske legeforening

Domstolsadministrasjonen

Forandringsfabrikken

Landsforeningen for barnevernsbarn

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Forbundet mot rusgift

Foreningen for human narkotikapolitikk

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Ivareta – Pårørende berørt av rus

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Norsk institusjon for menneskerettigheter

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk sykepleierforbund

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) 

proLAR

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)