Høring - begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæring om fortsatt allmenngjøring av Overenskomst for Fiskeindustribedrifter mellom NHO og Sjømat Norge (tidligere Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) på den ene side og LO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) på den annen side på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2016

Vår ref.: 16/2370

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæring om fortsatt allmenngjøring av Overenskomst for Fiskeindustribedrifter mellom NHO og Sjømat Norge (tidligere Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) på den ene side og LO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) på den annen side på høring.

I henhold til allmenngjøringsloven § 7 annet punktum opphører vedtak om allmenngjøring å gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale. NNN og Sjømat Norge ble gjennom forhandlinger 7. – 8. juni 2016 enige om en anbefalt avtale. Overenskomst for Fiskeindustribedrifter 2014-2016 ble avløst av ny avtale den 28. juni 2016 etter at forhandlingsresultatet denne dagen ble godkjent ved uravstemning. Frist for å begjære fortsatt allmenngjøring er dermed 28. juli 2016. I brev 29. juni 2016 fremmet LO rettidig krav om fortsatt delvis allmenngjøring av overenskomsten for perioden 2016-2018. Dette innebærer at eksisterende allmenngjøringsforskrift gjelder med de satser som fremgår av forskriften frem til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 7.

Begjæringen om allmenngjøring

LO viser i sin begjæring om fortsatt allmenngjøring av Overenskomst for Fiskeindustribedrifter at forskriften trådte i kraft 1. februar 2015, og dermed har vært virksom i en begrenset periode. LO anfører at de samme forholdene som lå til grunn for den opprinnelige begjæringen fortsatt gjør seg gjeldende.

I begjæringen viser LO til at Sjømat Norge i brev av 25. april 2016 til NNN har stilt seg positiv til en forlengelse av allmenngjøringsvedtaket slik det i dag foreligger. Fra brevet siteres:

Sjømat Norge deler erfaringen om at allmenngjøringen har vært nyttig for bransjen som helhet. Tilbakemeldingene fra våre medlemsbedrifter tyder på at de gjennomgående er positive til ordningen, og at den har bidratt til likere konkurransevilkår i næringen. Samtidig er det fortsatt en relativt fersk ordning, og det er etter vår vurdering for tidlig å trekke noen endelig konklusjon. Mot denne bakgrunn vil Sjømat Norge stille seg positiv til en forlengelse av allmenngjøringsvedtaket, slik det i dag foreligger.

LO viser i sin begjæring til Arbeidstilsynets brev til NNN av 2. mars 2016. I brevet har Arbeidstilsynet gitt en oversikt og fremstilling av avvik som tilsynet har avdekket i fiskeindustrien. Arbeidstilsynet har gjennomført 77 tilsyn hvor de har kontrollert om arbeidsgiver utbetaler lønn i henhold til forskrift om allmenngjøring. Tilsynet fant avvik i 14 prosent av tilfellene. Ved tilsyn i 5 virksomheter er det blitt undersøkt hvorvidt hovedleverandører oppfyller kravet om å ha systemer og rutiner for å se til at underleverandører overholder forskriftens krav til lønns- og arbeidsforhold. Her var resultatet 100 prosent avvik.  Arbeidstilsynet undersøkte også om hovedleverandørene i sine kontrakter med underleverandører har informert om at underleverandørenes arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften for fiskeindustribedrifter. Arbeidstilsynet fant her en avviksgrad på 80 prosent.

I begjæringen fra LO er det vist til rapporter fra tilsyn som Arbeidstilsynet har gjennomført i ni ulike fiskeindustribedrifter. Tilsynsrapportene som er vedlagt begjæringen viser at det gjennomgående er gitt flere pålegg for å rette opp i ulike mangelfulle forhold: manglende systematisk hms-arbeid, mangelfull opplæring av ansatte og verneombud, feil ved sikkerhetsarbeid, manglende tilknytning til bedriftshelsetjeneste, manglende ivaretakelse av påseplikten, mangelfull innkvartering, manglende arbeidsavtaler, feil ved registrering av arbeidstid, manglende overtidsbetaling samt for lav avlønning sett i forhold til allmenngjort lønn. I ett av tilsynene ble det gitt muntlig vedtak om stans av arbeidet på grunn av fare for arbeidstakernes liv og helse. I et annet tilsyn fant Arbeidstilsynet at det forelå "doble sett" med arbeidsavtaler med samme oppstartsdato, men med forskjellige lønnsvilkår. I et tredje tilsyn ble det påvist en rekke avvik hva gjelder lønn i samsvar med forskriften samt avvik knyttet til rutiner om informasjons- og påseplikten.

LO legger i begjæringen til grunn at det fortsatt vil være behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft innenfor næringen. I følge begjæringen skal følgende reviderte satser i Overenskomst for Fiskeindustribedrifter for perioden 01.05.16 til 30.04.18 legges til grunn:

            For faglærte:              kr. 183,60

            For ufaglærte:            kr. 173,10

I begjæringen viser LO til at Tariffnemnda i sitt vedtak av 27. november 2014 ikke fant grunnlag for å fastsette en bestemmelse som påla arbeidsgiver å dekke utgifter til reise, kost og losji. LO viser i begjæringen til at NNN har registrert at en ikke ubetydelig andel arbeidstakere reelt sett får redusert utbetaling av lønn ved at de må betale for et sted å bo som arbeidsgiver eier eller stiller til disposisjon. LO viser i denne sammenheng til forskrift av 27.11.14 nr. 1481 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene § 3, hvor det fremgår følgende i annet ledd:

Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsendingen, for eksempel reiseutgifter, kost og losji, skal ikke regnes som lønn etter forskriften.

Tariffnemnda har begrunnet bestemmelsen slik i vedtak av 16. november 2009, punkt 5:

Tariffnemnda har likevel besluttet, for i størst mulig utstrekning hindre undergraving av minstelønnsnivået, jf. over, innta en bestemmelse i forskriften om at utgifter som er påløpt på grunn av utsendingen, eksempelvis utgifter til dekning av reise, kost og losji som arbeidsgiver eventuelt er forpliktet til å dekke på annet grunnlag, ikke skal kunne gå til fradrag i minstelønna. Arbeidsgiver vil dermed ikke etter forskriften være forpliktet til å dekke denne typen utgifter, men hvis arbeidsgiver gjør dette, uansett grunnlag, så skal ikke kostnadene gå til fradrag i minstelønna etter allmenngjøringsforskriften. En slik løsning vil også etter nemndas syn, være i tråd med utsendingsdirektivet art. 3 nr. 7 hvor det heter: ”Ytelser som gjelder spesielt for utsendingen, skal betraktes som en del av minstelønnen, med mindre de betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsendingen, for eksempel reiseutgifter, kost og losji.”

I begjæringen ber LO om at tilsvarende bestemmelse blir inntatt også i forskriften for fiskeindustrien, og viser til at samme begrunnelse som er anført for jordbruks- og gartnerinæringen vil være relevant for fiskeindustrien.

LO viser i begjæringen for øvrig til forutsetningene i Ot.prp. nr. 88 (2008-2009) side 27-29 og Innst. O. nr. 131 (2008-2009) side 10 og til Tariffnemndas praksis.

Tariffnemndas merknader

Tariffnemnda vil presisere at den ikke har tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken. Nemnda har likevel besluttet å sende utkast til forskrift om allmenngjøring av Overenskomst for Fiskeindustribedrifter, på høring i tråd med LOs begjæring. I utkastet til forskrift er de reviderte lønnssatsene som vist til i begjæringen tatt inn i § 3. I tillegg er det i tråd med begjæringen tatt inn en ny bestemmelse i § 3 (nytt fjerde ledd) om ytelser som betales som refusjon for utgifter som er påløpt i forbindelse med utsendingen. Tariffnemnda ber særlig om høringsinstansenes syn på sistnevnte krav om endring. Begjæringen og høringsuttalelsene vil deretter danne grunnlag for Tariffnemndas vedtak i saken.

Høring

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse av å avgi høringssvar.

Høringsbrevet er sendt elektronisk til berørte aktører, herunder arbeidslivets parter og tilsynsmyndighetene. Begjæringen gjelder et begrenset område. Av hensyn til sakens fremdrift og det fastsatte møteprogrammet for nemnda, er høringsfristen satt til fire uker.

Frist for å sende inn høringssvar er mandag 31. oktober 2016.


Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda. Svar på høringen under «Send inn høringssvar» nedenfor. 

Høringssvar kan også sendes med vanlig post til Tariffnemnda, Arbeids- og sosialdepartementet, Postboks 8119 Dep, 0030 Oslo.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingrid Finsland (22 24 85 82) eller Tanya Marie Samuelsen (22 24 69 94).

Med hilsen 

Johan Kr. Øydegard

Tariffnemndas leder

Vedlegg 

-        Finansdepartementet

-        Justis- og beredskapsdepartementet

-        Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-        Nærings- og fiskeridepartementet

-        Utenriksdepartementet

-        Direktoratet for arbeidstilsynet

-        Petroleumstilsynet

-        Akademikerne

-        Arbeidsgiverforeningen Spekter

-        Hovedorganisasjonen  Virke

-        Landsorganisasjonen i Norge

-        Næringslivets hovedorganisasjon

-        Unio

-        Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

-        Sjømat Norge

-        Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

-        UiO v/institutt for privatrett