Høring – Begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda felles begjæring fra YS og LO om fortsatt delvis allmenngjøring av Overenskomst for godstransport mellom Norges Lastebileierforbund og NLFs overenskomstbundne medlemsbedrifter på den ene side og YS og Yrkestrafikkforbundet på den annen side, og tilsvarende overenskomst mellom Norges Lastebileierforbund og NLFs overenskomstbundne medlemsbedrifter på den ene side og LO og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) på den annen side på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.11.2016

Vår ref.: 16/2460

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda felles begjæring fra YS og LO om fortsatt delvis allmenngjøring av Overenskomst for godstransport mellom Norges Lastebileierforbund og NLFs overenskomstbundne medlemsbedrifter på den ene side og YS og Yrkestrafikkforbundet på den annen side, og tilsvarende overenskomst mellom Norges Lastebileierforbund og NLFs overenskomstbundne medlemsbedrifter på den ene side og LO og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) på den annen side på høring.

Det følger av allmenngjøringsloven § 7 annet punktum at vedtak om allmenngjøringsforskrifter opphører å gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale. Yrkestrafikkforbundet og Norges Lastebileierforbund ble gjennom forhandlinger og meklingsmøter den 13  - 15. juni 2016 enige om en anbefalt avtale. NTF og Norges Lastebileierforbund ble samtidig enige om å anbefale en identisk avtale.

Begge avtalene ble avløst av nye avtaler den 8. juli 2016 etter at Riksmeklerens forslag ble godkjent ved uravstemning. Frist for å begjære allmenngjøring gikk ut den 8. august 2016. YS og LO fremmet rettidig begjæring om fortsatt allmenngjøring 8. juli 2016. Dette innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder med de satser som fremgår av forskriften frem til Tariffnemnda eventuelt treffer nytt vedtak.

Begjæringen om allmenngjøring

I begjæringen viser YS og LO til at allmenngjøringen for godstransport trådte i kraft 1. juli 2015. Forskriften har dermed bare vært i kraft i en kort periode. YS og LO anfører at de forhold som ble lagt til grunn i 2015 fortsatt gjør seg gjeldende.

YS og LO viser i begjæring til at Arbeidstilsynets veileder om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei, først ble ferdigstilt den 19. februar 2016. Tilsyn med ordningen ble igangsatt først i 2016. De begjærende parter har bedt om dokumentasjon fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet har i e-post av 21. juni d.å. til YS og LO beskrevet tilsynsaktiviteten for 2016 samt de foreløpige tall som har kommet. Arbeidstilsynet har ved utgangen av juni måned registrert totalt 59 tilsyn. I begjæringen anfører YS og LO at det fortsatt er mange tilsyn hvor den enkelte tilsynsinspektør ikke har tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god vurdering av hvorvidt allmenngjorte bestemmelser er oppfylt. I de tilsyn hvor den enkelte inspektør har hatt nok informasjon til å gjøre en vurdering av om allmenngjorte bestemmelser er oppfylt fremkommer følgende:

  • I 14 tilsyn er det vurdert at lønn var i henhold til allmenngjorte bestemmelser.
  • I 13 tilsyn er det vurdert at diett var i henhold til allmenngjorte bestemmelser.
  • I 5 tilsyn er det vurdert at lønn ikke var i henhold til allmenngjorte bestemmelser.
  • I 5 tilsyn er det vurdert at diett ikke var i henhold til allmenngjorte bestemmelser.

YS og LO viser i begjæringen til at ny minstelønn i Godsavtalen er kr. 165,65 per time, og at denne satsen kreves allmenngjort.

YS og LO viser i begjæringen for øvrig til forutsetningene i Ot.prp. nr. 88 (2008-2009) side 27-29 og Innst. O. nr. 131 (2008-2009) side 10 og til Tariffnemndas praksis. YS og LO legger til grunn at det fortsatt er behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft innen næringen.

Tariffnemndas merknader

Tariffnemnda vil presisere at den ikke har tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken. Nemnda har likevel besluttet å sende utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei på høring i tråd med YS og LOs begjæring. I utkastet til forskrift er den reviderte lønnssatsen som vist til i begjæringen tatt inn i § 3. Begjæringen og høringsuttalelsene vil deretter danne grunnlag for Tariffnemndas vedtak i saken. Tariffnemnda vil av opplysningshensyn vise til det opprinnelige vedtaket om allmenngjøring av godstransport på veg av 11. mai  2015 som kan leses her og endringsvedtaket av 12. oktober 2015 som kan leses her.

Høring

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse av å avgi høringssvar.

Høringsbrevet er sendt elektronisk til berørte aktører, herunder arbeidslivets parter og tilsynsmyndighetene. På bakgrunn av at forslaget har begrenset nedslagsfelt, og av hensyn til den videre fremdriften i saken, er høringsfristen satt til seks uker. 

Frist for å sende inn høringssvar er onsdag 16. november 2016.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda. Svar på høringen under «Send inn høringssvar» nedenfor. Høringssvar kan også sendes med vanlig post til Tariffnemnda, Arbeids- og sosialdepartementet, Postboks 8119 Dep, 0030 Oslo.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingrid Finsland (tlf. 22 24 85 82) eller Tanya Marie Samuelsen (tlf. 22 24 69 94).

Med hilsen

Johan Kr. Øydegard

Tariffnemndas leder

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeidstilsynet

Petroleumstilsynet

Landsorganisasjonen i Norge, LO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS

Akademikerne

Unio

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO   

Virke

Arbeidsgiverforeningen Spekter

KS

Norges Lastebileier-Forbund

Regelrådet

UiO, v/ Institutt for privatrett