Høring – endring av forskrift for delvis innlemming av Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste under universitets- og høyskoleloven

Som følge av at bachelorgradsstudiet i etterretning ved Forsvarets skole for etterretnings- og sikkerhetstjeneste (FSES) er blitt akkreditert, har Forsvarsdepartementet (FD) bedt om at FSES blir omfattet av de samme bestemmelser i universitets- og høyskoleloven som Forsvarets øvrige høyskoler. I denne høringen legger Kunnskapsdepartementet frem et forslag i tråd med FDs anmodning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.08.2013

Som følge av at bachelorgradsstudiet i etterretning ved Forsvarets skole for etterretnings- og sikkerhetstjeneste (FSES) er blitt akkreditert, har Forsvarsdepartementet (FD) bedt om at FSES blir omfattet av de samme bestemmelser i universitets- og høyskoleloven som Forsvarets øvrige høyskoler. I denne høringen legger Kunnskapsdepartementet frem et forslag i tråd med FDs anmodning.
(25.06.2013)

________________________________________________________________________________________________


Dokumentet i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil, 103 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

_________________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 20. august 2013 Forskrift om endring i forskrift om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Endringsforskriften er publisert på Lovdata.

 

Vår ref.: 12/5094

Høring – endring av forskrift for delvis innlemming av Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste under universitets- og høyskoleloven

 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen har akkreditert bachelorgradsstudiet i etterretning ved Forsvarets skole for etterretnings- og sikkerhetstjeneste (FSES). Forsvarsdepartementet har derfor bedt om at FSES omfattes av samme bestemmelser i universitets- og høyskoleloven som Forsvarets øvrige høyskoler, jf. universitets- og høyskoleloven § 1-2 tredje ledd. Departementet tar sikte på å gjøre dette ved å gjøre slik endring i forskrift om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1 (endring i kursiv):

 

”Forskriften gjør lov om universiteter og høyskoler delvis gjeldende for Forsvarets høgskole, Krigsskolen, Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen, Forsvarets ingeniørhøgskole og Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste. Formålet er å sidestille disse institusjonene med øvrige statlige institusjoner som loven gjelder for, med hensyn til faglige fullmakter m.m.”

 

Høringsfristen er satt til seks uker, og vi ber om at eventuelle synspunkter sendes til postmottak@kd.dep.no innen 7. august 2013.

 

Med hilsen

Anne Grøholt (e.f.)                                 
avdelingsdirektør

 

Erling H. Dietrichson
seniorrådgiver

Universitets- og høgskolerådet
Norsk studentorganisasjon
Departementene
Befalets fellesorganisasjon
Personellforbundet
Norges offisersforbund
Norsk tjenestemannslag
Fellesforbundet
Krigsskoleutdannede offiseres landsforening
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon


Kopi: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Til toppen