Høring – endringer i straffeprosessloven og politiloven – utlevering av informasjon fra skjulte tvangsmidler fra PST til E-tjenesten

Høring med forslag til endringer i straffeprosessloven og politiloven slik at PST kan utlevere informasjon fra skjulte tvangsmidler til E-tjenesten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2016

Vår ref.: 16/63

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffeprosessloven og politiloven slik at PST kan utlevere informasjon fra skjulte tvangsmidler til E-tjenesten dersom det er nødvendig for E-tjenestens utførelse av oppgaver etter lov om Etterretningstjenesten. 

Frist for å sende inn høringssvar er 1. mai 2015

Svar på høringen under "Send inn høringssvar" nedenfor. 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med vennlig hilsen
Birgitte Ege
avdelingsdirektør 

Nina Helene Norby
rådgiver

 • Departementene

  

 • Datatilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Etterretningstjenesten (E-tjenesten)
 • Generaladvokaten
 • Helsedirektoratet
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Politidirektoratet
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Riksarkivet
 • Sametinget
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsadvokatembetene
 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)
 • Sysselmannen på Svalbard

 

 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Den Norske Advokatforening
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges Juristforbund
 • Norges Politilederlag
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Presseforbund
 • Norsk Redaktørforening
 • Norsk Senter for Menneskerettigheter
 • Politiets Fellesforbund
 • Redd Barna, Rettighetssenteret
 • Rettspolitisk forening
 • Røde kors

 

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Forsvarets høgskole
 • Institutt for forsvarsstudier
 • Institutt for fredsforskning (PRIO)
 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)