Høring – forskrift om regnskapsregler for Norges Bank

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.09.2010

Vår ref.: 07/3679 FM TYH/HKT

Høring – forskrift om regnskapsregler for Norges Bank

 

Stortinget vedtok 19. juni 2009 å endre sentralbankloven i tråd med departementets forslag i Ot.prp. nr. 58 (2008-2009) om ny regnskaps- og revisjonsordning mv. for Norges Bank. Lovendringen innebærer blant annet at departementet er gitt kompetanse til å fastsette forskrift om regnskapsregler for Norges Bank inklusive SPU. Vedlagt følger utkast til forskrift om regnskapsregler for Norges Bank.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 24. september 2010. Vi ber dessuten om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no

De enkelte høringsinstansene bes om å vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter. Instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser er også velkomne til å komme med innspill i høringen.

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                         Thomas Yul Hanssen
                                                         rådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justisdepartementet
Olje- og energidepartementet
Akademikerne
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Banks Funksjonærforbund
Norges Interne Revisorers Forening
Norsk Tjenestemannslag
Næringslivets Hovedorganisasjon
Riksrevisjonen

Til toppen