Høring - forslag om fortsatt delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæring om fortsatt allmenngjøring av Overenskomst for renholdsbedrifter mellom NHO og NHO Service på den ene side og LO og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2016

Vår ref.: 16/2399

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæring om fortsatt allmenngjøring av Overenskomst for renholdsbedrifter mellom NHO og NHO Service på den ene side og LO og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side på høring.

Det følger av allmenngjøringsloven § 7 andre punktum at allmenngjøringsforskrifter opphører å gjelde dersom partene i avtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale. Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service ble gjennom forhandlinger og meklingsmøter 9. og 10. mai 2016 enige om en anbefalt avtale. Overenskomst for renholdsbedrifter 2014-2016 ble avløst av ny avtale 10. juni 2016 etter at forhandlingsresultatet denne dagen ble godkjent ved uravstemning. Frist for å begjære allmenngjøring gikk ut den 10. juli 2016.  Landsorganisasjonen i Norge (LO) fremmet rettidig krav om fortsatt allmenngjøring i brev 27. juni 2016. Dette innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder frem til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 7.

Begjæringen om allmenngjøring

I begjæringen viser LO til at det fortsatt er behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft innenfor virksomheter som driver salg av renholdstjenester og for ansatte som utfører renhold.

I begjæringen er det vist til uttalelse fra NHO Service datert 9. juni 2016 til Norsk Arbeidsmandsforbund. Fra brevet siteres det:

NHO Service bekrefter at vi fortsatt ser et sterkt behov for allmenngjøring innen renhold med den nye minstelønnssatsen i tariffavtalen inngått i 2016. Pr. 5. april var det etablert 259 nye renholdsbedrifter i Norge. Disse kommer i tillegg til de 7300 man hadde fra tidligere. 40 % unnlater så langt vi kan se å søke offentlig godkjenning. Dette underbygger behovet for fortsatt allmengjøring i tillegg/som en del av bransjeprogrammet for en bedre renholdsbransje. Kunnskapen om allmenngjøringen, påseplikt og bruk av HMS kort er fortsatt lav og må styrkes betraktelig.

LO viser i begjæringen til Arbeidstilsynets årsrapport og at tilsynet i 2015 har dreid innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. I årsrapporten står det at Arbeidstilsynet erfarer at en stor andel bestillere av renholdstjenester har liten kunnskap om pliktene som følger av å kjøpe tjenester i en næring med allmenngjort tariffavtale. I begjæringen vises det til en oversikt over Arbeidstilsynets tilsyn og reaksjonsbruk i 2015 og foreløpig i 2016. Det ble gjennomført 386 tilsyn knyttet til utbetaling av lønn. På dette kontrollpunktet var avviksprosenten på henholdsvis 13 i 2015 og 17 i 2016. LO viser i begjæringen til at informasjons- og påseplikt er viktige redskap for å forebygge og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det fremgår av årsrapporten for 2015 at kun 39 prosent av kjøperne av renholdstjenester hadde systemer for etterlevelse av informasjons- og påseplikten, se sidene 24 og 25. Tabellen på side 21 i årsrapporten viser en reaksjonsprosent på 70 ved uanmeldte tilsyn.

Det fremgår av LOs begjæring at Riksrevisjonen har avdekket at offentlige oppdragsgivere har en svak oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos sine leverandører, herunder renholdsbedrifter. Riksrevisjonens undersøkelser viser også at 59 prosent av offentlige virksomheter trenger kunnskap om allmenngjøring av Overenskomsten for renholdsbedrifter. Det vises i begjæringen til en pressemelding fra Riksrevisjonen. Her anføres det at i 75 prosent av alle offentlige anskaffelser blir ikke lønns- og arbeidsvilkår hos leverenadørene sjekket ut eller fulgt opp. LO anfører at det på denne bakgrunn er grunn til å tro at de reelle avvikene er høyere enn det Arbeidstilsynet har vist til gjennom sine risikobaserte tilsyn.

LO ber i begjæringen om at følgende nye lønnssatser allmenngjøres:

Under 18 år: kr. 127, 59

0-2 års ansiennitet: kr. 174,20

Nattillegg (tillegg mellom 21.00-06.00) beholdes med minst kr. 26,- pr. time.

Tariffnemndas merknader

Tariffnemnda vil presisere at den ikke har tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken. Nemnda har likevel besluttet å sende utkast til ny forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter på høring, i tråd med LOs begjæring. I utkastet til forskrift er de reviderte lønnssatsene som vist til i begjæringen, tatt inn i § 3. Begjæringen og høringsuttalelsene vil deretter danne grunnlag for Tariffnemndas vedtak i saken.

Høring

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse av å avgi høringssvar.

Høringsbrevet er sendt elektronisk til berørte aktører, herunder arbeidslivets parter og tilsynsmyndighetene. Begjæringen gjelder et begrenset område. Av hensyn til sakens fremdrift og det fastsatte møteprogrammet for nemnda, er høringsfristen satt til fire uker.

Frist for å sende inn høringssvar er mandag 31. oktober 2016.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda. Svar på høringen under «Send inn høringssvar» nedenfor. 

Høringssvar kan også sendes med vanlig post til Tariffnemnda, Arbeids- og sosialdepartementet, Postboks 8119 Dep, 0030 Oslo.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingrid Finsland (22 24 85 82) eller Tanya Marie Samuelsen (22 24 69 94).

Med hilsen 

Johan Kr. Øydegard

Tariffnemndas leder

 

Vedlegg

-        Finansdepartementet

-        Justis- og beredskapsdepartementet

-        Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-        Nærings- og fiskeridepartementet

-        Utenriksdepartementet

-        Direktoratet for arbeidstilsynet

-        Petroleumstilsynet

-        Akademikerne

-        Arbeidsgiverforeningen Spekter

-        Hovedorganisasjonen  Virke

-        KS

-        Landsorganisasjonen i Norge

-        Maskinentreprenørenes Forbund

-        NHO Service

-        Norsk Arbeidsmandsforbund

-        Næringslivets hovedorganisasjon

-        UiO v/institutt for privatrett

-        Unio

-        Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund