Høring – Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven – Frukt og grønnsaker

Stortinget har lovfestet en ordning med utdeling av gratis frukt og grønnsaker i grunnskolen. I forslag til nye forskrifter til opplæringsloven og privatskoleloven som Kunnskapsdepartementet nå sender på høring foreslås det daglig utdeling av frukt og grønnsaker. Ordningen skal gjelde alle elever ved grunnskoler med ungdomstrinn (rene ungdomsskoler og kombinerte skoler).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.07.2008

Stortinget har lovfestet en ordning med utdeling av gratis frukt og grønnsaker i grunnskolen. I forslag til nye forskrifter til opplæringsloven og privatskoleloven som Kunnskapsdepartementet nå sender på høring foreslås det daglig utdeling av frukt og grønnsaker. Ordningen skal gjelde alle elever ved grunnskoler med ungdomstrinn (rene ungdomsskoler og kombinerte skoler).
(10.06.2008)

-------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev med adresseliste (PDF-fil)

Høringsnotat (PDF-fil)

Høringsbrevet og -notatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


--------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 12. august 2008 med ikrafttredelse 15. august 2008. Forskriftsendringen er publisert på Lovdata.