Høring – forslag til endringer i forskrift 10.mai 1991 nr. 301 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring vedrørende minstekrav til sikkerhetsavsetning i kredittforsikringsselskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.06.2010

Vår ref.: 09/4107 NM

Høring – forslag til endringer i forskrift 10.mai 1991 nr. 301 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring vedrørende minstekrav til sikkerhetsavsetning i kredittforsikringsselskap


Et skadeforsikringsselskaps sikkerhetsavsetning skal sammen med premieavsetning og erstatningsavsetning sørge for at selskapet med meget høy grad av sannsynlighet er i stand til å dekke erstatningsutbetalinger. Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) har i brev 24. august 2009 til Finansdepartementet foreslått at minstekravet til sikkerhetsavsetning for kredittforsikringsselskap settes ned.

Finanstilsynet har fått innspill fra GIEK Kredittforsikring AS, som for tiden er eneste norske kredittforsikringsselskap, om at utviklingen av det norske kredittforsikringsmarkedet tilsier en nedsettelse av minstekravet til sikkerhetsavsetning for kredittforsikringsselskap. Selskapet viser til EUs minimumsregler på dette feltet, spesielt til et minstekrav til den såkalte utjevningsavsetningen i Rådsdirektiv 73/239/EØF artikkel 15a punkt 2 beregnet som 134 % av gjennomsnittet av siste 5 års premie for egen regning. Finanstilsynet opplyser at Kredittilsynet i 2000/2001 fikk lignende henvendelser fra Gerling Nordic Kredittforsikring AS, som på det tidspunktet var det eneste norske kredittforsikringsselskapet, men at ingen endringer i regelverket ble vurdert fastsatt siden det i løpet av 2001/2002 ble klart at porteføljen til Gerling Nordic Kredittforsikring AS ville bli overført til en filial av annet EØS-selskap.
Finansdepartementet foreslår at minstekravet til sikkerhetsavsetning for kredittforsikringsselskap settes ned. Kravet til utjevningsavsetning som settes i Rådsdirektiv 73/239/EØF artikkel 15a har likhetstrekk med det norske kravet til sikkerhetsavsetning idet formålet med kravet er å sørge for at selskaper som driver kredittforsikringsvirksomhet er i stand til å dekke eventuelle forsikringstekniske underskudd eller en skadeprosent over gjennomsnittet i kredittforsikringsklassen. Ovennevnte minstekrav til utjevningsavsetning i EU-direktiv supplerer imidlertid bestemmelser om overføringer til og belastninger av utjevningsavsetningen avhengig av selskapets årsresultat, som ikke finnes i norsk rett.

Finansdepartementet foreslår at minstekravet til sikkerhetsavsetning for kredittforsikringsselskap i § 6 forskrift 10. mai 1991 nr. 301 endres fra fem ganger opptjent premie for egen regning for siste regnskapsår til 244 prosent av gjennomsnittlig årlig opptjent premie for egen regning over de fem siste regnskapsår. Forslag til endringsforskrift følger vedlagt. Sikkerhetsavsetninger som overstiger 55 prosent av minstekravet til sikkerhetsavsetninger for kredittforsikringsselskap - som etter endringsforslaget tilsvarer 134 prosent av gjennomsnittlig premie for egen regning - vil kunne medregnes i solvensmarginkapitalen, jf. § 8 annet ledd i forskrift 19. mai 1995 nr. 482

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 21. juni 2010. Det bes om at høringsmerknader oversendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til ordinær post. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.

 

Med hilsen

 

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                                    Per Øystein Eikrem
                                                                                    avdelingsdirektør

 


Vedlegg: Utkast til forskrift om endring av forskrift 10. mai 1991 nr. 301 om
              forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring
              og gjenforsikring
 

Utkast til forskrift om endring av forskrift 10. mai 1991 nr. 301 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring


Fastsatt av Finansdepartementet XX. mai 2010 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 12-2 og lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. (kredittilsynsloven) § 4. Jf. EØS-avtalens vedlegg IX kapittel I nr. 2 (direktiv 73/239/E0F endret ved direktiv 87/343/EF), nr. 7a (direktiv 92/49/EØF) og nr. 7b (direktiv 2005/68/EF).

I

I forskrift 10. mai 1991 nr. 301 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring gjøres følgende endring:
§ 6 om minstekrav til avsetninger i kredittforsikringsselskap skal lyde:

§ 5 bokstav a, b og c gjelder tilsvarende, men slik at kredittforsikringsselskap i alle tilfelle skal ha en sikkerhetsavsetning som minst utgjør 244 prosent av gjennomsnittlig årlig opptjent premie for egen regning over de fem siste regnskapsår.

II

Forskriften trer i kraft straks.


 

Høringsinstanser


Finansnæringens Fellesorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon
Den Norske Aktuarforeningen
Nærings- og handelsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
GIEK Kredittforsikring AS
Finanstilsynet

Til toppen