Høring – forslag til forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet i form av betalingsformidling for fjernspill uten norsk tillatelse

Kultur- og kirkedepartementet sender med dette på høring et forslag til presisering av lov 24. februar 1995 nr 11 om lotterier m.v., lov 28. august 1992 nr 103 om pengespill m.v. og lov 1. juli 1927 nr 3 om veddemål ved totalisator. Presiseringen vil innebære at betalingsformidling for pengespill uten norsk tillatelse vil kunne regnes som medvirkning til overtredelse av de nevnte lovene. Reguleringen vil spesielt berøre betalingsformidling for elektronisk formidlede pengespill, såkalte fjernspill.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.02.2008

Endelig resultat:

Ot.prp. nr. 80 (2007-2008) Om lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.)

LOV-2008-12-19-117 Lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.)