Høring – innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen (Karlsenutvalget)

Karlsenutvalget avgav 13.10.2008 sin innstilling om fag- og yrkesopplæringen (NOU 2008: 18 "Fagopplæring for framtida"). Utvalget fremmer i denne en rekke forslag som har betydning for videregående opplæring, men berører også overganger fra grunnskole til videregående og fra videregående til fagskoler, høyskoler og universiteter. Utredningen sendes nå på bred høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.01.2009

Karlsenutvalget avgav 13.10.2008 sin innstilling om fag- og yrkesopplæringen (NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida). Utvalget fremmer i denne en rekke forslag som har betydning for videregående opplæring, men berører også overganger fra grunnskole til videregående og fra videregående til fagskoler, høyskoler og universiteter. Utredningen sendes nå på bred høring.
(27.10.2008)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida (PDF-fil; 2,3 Mb)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor mens NOU 2008: 18 er tilgjengelig i dette formatet på lenken til den i høyre meny. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la 12. juni 2009 frem St.meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja. Forslag fra Karlsenutvalget og høringsinstansenes tilbakemeldinger er behandlet i relevante kapitler i denne meldingen.