Høring – innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen (Karlsenutvalget)

Karlsenutvalget avgav 13.10.2008 sin innstilling om fag- og yrkesopplæringen (NOU 2008: 18 "Fagopplæring for framtida"). Utvalget fremmer i denne en rekke forslag som har betydning for videregående opplæring, men berører også overganger fra grunnskole til videregående og fra videregående til fagskoler, høyskoler og universiteter. Utredningen sendes nå på bred høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.01.2009

Karlsenutvalget avgav 13.10.2008 sin innstilling om fag- og yrkesopplæringen (NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida). Utvalget fremmer i denne en rekke forslag som har betydning for videregående opplæring, men berører også overganger fra grunnskole til videregående og fra videregående til fagskoler, høyskoler og universiteter. Utredningen sendes nå på bred høring.
(27.10.2008)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida (PDF-fil; 2,3 Mb)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor mens NOU 2008: 18 er tilgjengelig i dette formatet på lenken til den i høyre meny. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la 12. juni 2009 frem St.meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja. Forslag fra Karlsenutvalget og høringsinstansenes tilbakemeldinger er behandlet i relevante kapitler i denne meldingen. 

Vår ref.: 200806239

Høring – innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen (Karlsenutvalget)

Utvalget for fag- og yrkesopplæring ble oppnevnt i Kongelig resolusjon 29.6.2007 og avgav sin innstilling NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida den 13.10.2008. Utredningen i sin helhet finnes på www.regjeringen.no.
 
Utvalget fremmer en rekke forslag som har betydning for videregående opplæring, men berører også overganger fra grunnskole til videregående og overganger fra videregående til fagskoler, høyskoler og universiteter.
Departementet vil gjennomføre en bredt anlagt høringsprosess slik at flest mulig instanser får anledning til å uttale seg om og engasjere seg i utviklingen av en framtidig fag- og yrkesopplæring.

Departementet vil følge opp utvalgets utredning i dokumenter til Stortinget, blant annet i en Stortingsmelding våren 2009. Høringen vil være et særlig viktig innspill i dette arbeidet.

a) Kunnskapsdepartementet inviterer høringsinstansene til å uttale seg om alle de 81 forslagene fra utvalget for fag- og yrkesopplæringen. Departementet ber om at høringsinstansene konkret refererer til de forslagene de uttaler seg om.

b) Departementet ønsker å sikre at høringsinstansene uttaler seg om en del spesifikke områder blant annet for å få et best mulig grunnlag for oppfølgingsarbeidet. Det bes derfor om vurderinger og synspunkter på følgende områder:

1) Bedre gjennomføringen i videregående opplæring jf. utredningens avsnitt 6.3

• Forsøk med bruk av insentiver i fylkeskommunen for å øke gjennomføringen
• Yrkesretting, særlig forslagene om at
 -læreplanene i fellesfagene gjennomgås slik at læreplanmålene egner seg for yrkesretting
 -utarbeidelse av forpliktende veiledninger for yrkesretting
• Fylkeskommunens plikt til å tilby plasser til alle søkere til helse- og sosialfag
• Justering av lærlingetilskuddet
• Ekstra tilskudd til lærebedrifter som tegner lærekontrakt med elever med spesielle oppfølgingsbehov
• Alle elever som ikke får læreplass får rett til to års yrkesfaglig opplæring
• Dagens rådgivningsressurs dobles
• Opprettelsen av nasjonalt senter for karriereveiledning

2) Utbygging av fagskoleutdanning som en karrierevei for fagarbeidere jf. utredningens avsnitt 6.4

• Satsingen på fagskoleutdanningen og organiseringen av denne
• Økt offentlig finansiering av fagkoleutdanningen

3) Tiltak for å bedre overganger fra fag- og yrkesopplæringen til fagskoleutdanning og høyere utdanning jf. utredningens avsnitt 6.4

• Utbygging av Y-veien til flere fagområder
• Sette ned aldersgrensen for realkompetansevurdering
• Alle som har fullført videregående er generelt studieforberedte uavhengig av utdanningsprogram
• Rett til å ta kurs i fellesfag etter oppnådd fagbrev


4) Tiltak for å få flere voksne med yrkeskompetanse jf. utredningens avsnitt 6.5

• Motivasjonsordninger
• Ordninger for finansiering av livsopphold for voksne
• Nasjonale prinsipper for realkompetansevurdering av voksne som ønsker å ta videregående opplæring

5) Tiltak for å bedre kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen jf. utredningens avsnitt 6.6

• Utvalgets prioritering av innsatsområder og videreutvikling av et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem
• Økt bruk av tilsyn som grunnlag for kvalitetssikring av fag- og yrkesopplæringen
• Styrking av kompetansen og fag- og yrkesopplæringen hos Fylkesmannen


6) Tiltak for rekruttering av yrkesfaglærere jf. utredningens avsnitt 6.7

• Opprettelse av bachelor- og masterstudier for yrkesfaglærere i alle utdanningsprogram
• Tydeligere ansvar for fylkeskommunen for å tilby etterutdanning og lærernes plikt for å delta
• Kravene til veilederkompetanse hos instruktørene styrkes
• Stipendordninger og lønnskompensasjonsordninger
• Hospiteringer for personale i skole og arbeidsliv

7) Mer forskning og dokumentasjon på fag- og yrkesopplæringen jf. utredningens avsnitt 6.8

• Etablering av ett eller flere forskningssentre for forskning på fag- og yrkesopplæring og organiseringen av dette

8) Mer internasjonalisering jf. utredningens avsnitt 6.9

• Styrke den norske deltakelsen i internasjonale undersøkelser og internasjonalt samarbeid
• Etablering av tilskuddsordninger for hospiteringer i utlandet for elever og lærlinger, lærere og instruktører

Der hvor høringsinstansene ser forhold ved forslagene som har økonomiske og administrative konsekvenser som ikke er belyst av utvalget, ber departementet om at høringsinstansen vurderer betydningen av dette og evt. gir kommentarer i høringsuttalelsene.

Høringsnotat er lagt ut på departementets internettside. Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene selv vurdere om det er nødvendig å forelegge saken for underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen.
Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen 27.01.2009.

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no.

Av hensyn til publisering av uttalelser på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst, er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format. (Skannede PDF-filer bør ikke sendes da det er vanskelig å gjenbruke tekst fra disse.) På grunn av sakens fremdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

Med hilsen

Johan Raaum (e.f.)
ekspedisjonssjef
Torun Riise
seniorrådgiver

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bonde- og småbrukerlaget
Den norske Forleggerforening
Departementene
ECON
Elevorganisasjonen
FAFO
Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
Fagskolene
Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fellesrådet for kunstfagene i skolen
Fjernundervisningsinstitusjonene
FOKUS v/ Bjørn Stave, Møreforskning
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Forum for fagskoler
Frischsenteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkeskommunene
Fylkesmannen v/utdanningsavdelingen
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Hotell- og næringsmiddelfagenes lærerforening
Høyskolene
IKT-Norge
Institutt for samfunnsforskning
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kristne Friskolers Forbund
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Likestillingsombudet
Lærernes Yrkesforbund
Mesterbrevnemnda
Nasjonale sentra
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet (tidligere VOX)
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning
Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Norges Rederiforbund
Norsk Bibliotekforening
Norsk Forbund for Fjernundervisning (NFF)
Norsk Institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU STEP)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund Norsk Naturforvalterforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL)
Norske Sivilingeniørenes Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Private Handelsskolers Landsforbund
Rokkansenteret
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sametinget
Skolenes landsforbund
SINTEF
Statens råd for funksjonshemmede
Statpeds enheter v/Utdanningsdirektoratet
Statstjenestemannsforbundet
Steinerforbundet
Studieforbundene
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratets råd for inkluderende opplæring
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet
Videregående skoler - fylkeskommunale
Videregående skoler – statlige
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Elevenes Hovedforbund
Handikappedes Landsforbund
Innvandrernes Landsorganisasjon
Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring
Nasjonalt råd for lærerutdanning
Stiftelsen Rett til Utdannelse og Arbeid for Dyslektikere
Voksenopplæringsforbundet
Norges Tekniske Vitenskapsakademi
Samordna opptak