Høring – NOU 2017:3 Folketrygdens ytelser til etterlatte - forslag til reform

Ved kongelig resolusjon 2. oktober 2015 nedsatte regjeringen et ekspertutvalg som fikk i oppdrag å utrede etterlatteytelsene i folketrygden. Utvalget leverte sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 2. februar 2017.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.06.2017

Vår ref.: 17/703

Ved kongelig resolusjon 2. oktober 2015 nedsatte regjeringen et ekspertutvalg som fikk i oppdrag å utrede etterlatteytelsene i folketrygden. Utvalget leverte sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Haugli 2. februar 2017.

I rapporten foreslår utvalget betydelige endringer i etterlatteytelsene i folketrygden. Forslagene er begrunnet i samfunnsutviklingen som har funnet sted siden folketrygden ble innført i 1967, med økt grad av kjønnsmessig likestilling, kvinners inntog i arbeidslivet, endrede samlivs- og familiemønstre, utbygging av velferdsordninger og forbedret minstesikring i pensjonssystemet. Forslagene bygger på prinsippene i andre trygdepolitiske reformer, hvor arbeid, egen inntekt og opptjening av egne pensjonsrettigheter skal være førstevalget. Utvalget foreslår å legge om dagens etterlattepensjon til en tidsbegrenset omstillingsstønad, med krav om aktivitet i form av arbeid, arbeidssøking eller utdanning. Videre foreslår utvalget å fase ut særreglene som kan gi etterlatte forhøyet alderspensjon og tillegg til uføretrygd. Utvalget foreslår å forbedre ytelsene til etterlatte barn, i hovedsak gjennom å styrke ytelsen til barn som har mistet én av foreldrene, og ved å øke utbetalingsperioden fram til fylte 20 år for alle barn som fortsatt er under utdanning.

Arbeids- og sosialdepartementet legger med dette NOU 2017: 3 Folketrygdens ytelser til etterlatte – forslag til reform ut til høring. Utredningen kan hentes fra Arbeids- og sosialdepartementets nettsider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-3/id2537191

Høringsfristen er torsdag 1. juni 2017.

Les og svar på høringen digitalt, under «Send inn høringssvar» nedenfor.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill.

Med hilsen                                                                        

Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Kjersti Karine Sørum

                                                                                          rådgiver

 

Alle departementer

Sametinget

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Finanstilsynet

Fylkesmennene

Garantikassen for fiskere

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Pensjonstrygden for sjømenn

Skattedirektoratet

Statens pensjonskasse

Trygderetten

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

 

Akademikerne

Arbeidsforskningsinstituttet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den Norske Advokatforening

Den norske aktuarforening

Finans Norge

Forsvarets seniorforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Juridisk rådgivning for kvinner

Kommunal Landspensjonskasse

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Landsorganisasjonen for uføre

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges Blindeforbund

Norges Bondelag

Norges Bonde- og Småbrukarlag

Norges Fiskarlag

Norges Handikapforbund

Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon

Norges Kvinne- og familieforbund

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Pensjon AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Pensjonsforsikring AS

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Pensjonskontoret

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Pensjonsordningen for sykepleiere

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner

Seniorsaken

Senter for seniorpolitikk

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå

Stiftelsen Rettferd for taperne

UNIO

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund