Høring – NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern, Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.09.2018

Vår ref.: 18/1189

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern (kobling), Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.

Varslingsutvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og la 15. mars 2018 frem NOU 2018: 6. Utvalget foreslår en rekke tiltak for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv.

Kunnskapsgrunnlaget for utvalgets vurderinger fremgår av kapitlene 2-8. Samfunnsnytten av varsling er behandlet i kapittel 3, utvalgets overordnede vurderinger er samlet i kapittel 9 og forslag til lovendringer, informasjons- og organisatoriske tiltak fremgår av kapittel 10 – 13. De mest sentrale forslagene er:

 • Opprettelse av et eget nasjonalt Varslingsombud.
 • Opprettelse av en tvistenemnd for varslingssaker.
 • Varslingsreglene bør forbli i arbeidsmiljøloven.
 • En egen lov om varsling, som i første omgang skal inneholde regler om ombudet og nemnda.
 • Klargjøring av arbeidsmiljølovens begreper "kritikkverdige forhold" og "forsvarlig fremgangsmåte".
 • Presisering av arbeidsgivers aktivitetsplikt i varslingssaker knyttet til håndtering av varsleren og varselet.
 • Innlemme hensynet til et godt ytringsklima i arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse og en henvisning til Grunnloven § 100 om ytringsfrihet i arbeidsmiljølovens varslingsregler.
 • Endring i reglene om oppreisning og objektivt ansvar ved erstatning for økonomisktap, og uttalelser om at erstatningsnivået bør heves.
 • En nasjonal varslingsveileder skal utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Det er i hovedsak et enstemmig utvalg som stiller seg bak forslagene i NOU 2018: 6. Utvalget er imidlertid på noen punkter delt, blant annet når det gjelder
tvisteløsningsmekanismer og behovet for å opprette en egen nemnd for saker om gjengjeldelse på grunn av varsling og behovet for en egen varslingslov, og hva og for hvem den skal gjelde.

Utvalg foreslår å opprette et særskilt Varslingsombud. Formålet er å kunne gi alle aktører ien varslingssak tilstrekkelig råd og bistand, først og fremst for å motvirke at saker utvikler seg til store og konfliktfylte prosesser. I kapittel 12 drøfter utvalget ulike alternativer for å oppnå dette formålet. Også når det gjelder forslaget om en tvistenemnd for saker om gjengjeldelse på grunn av varsling, drøfter utvalget alternative løsninger.

Utvalgets utredning NOU 2018: 6 inngår som et av tre elementer i regjeringens arbeid medforbedret varslervern. De øvrige to er endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke varslervernet som trådte i kraft 1. juli 2017 og et løpende prosjekt i regi av Arbeidstilsynet om bedre samhandling om varsling mellom offentlige myndigheter og bedre informasjon og veiledning om varsling og varslingsregelverket. I tilknytning til samhandlingsprosjektet er det, i fellesskap mellom Arbeidstilsynet og tretten andre offentlige myndigheter, utarbeidet en handlingsplan for videre arbeid i perioden 2018-2020. Arbeidstilsynet er også i gang med arbeidet med å utarbeide en nasjonal veileder om varsling, og det er naturlig at partene i arbeidslivet inkluderes i denne prosessen.

Høringsfristen er 3. september 2018.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under «Send inn høringssvar».

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om høringssaken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller andre.

Med hilsen

Eli Mette Jarbo (e.f.)
fagdirektør

Hanne Margrethe Meldal
seniorrådgiver

 • Akademikerne
 • ALT c/o Industri Energi
 • Apotekforeningen
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • Datatilsynet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Domstolsadministrasjonen
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet
 • Finanstilsynet
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Forsvarsdepartementet
 • Frischsenteret
 • Fritt Ord
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Fylkesmennene
 • Handelshøyskolen BI Oslo
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • HR Norge
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Oslo og Akershus (Oslo Met)
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskolen på Vestlandet
 • Høgskulen i Volda
 • Institutt for offentlig rett (UIO)
 • Institutt for privatrett (UIO)
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Junit
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Jushjelpa i Nord-Norge
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Konkurransetilsynet
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • KS Bedrift
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • NITO
 • Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid
 • Nord universitet
 • Norges Bondelag
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettsforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Lastebileierforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk olje og gass
 • Norsk PEN
 • Norsk Presseforbund
 • Norsk Redaktørforening
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norsk sosiologforening
 • Norsk yrkeshygienisk forening
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • NTNU
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oslo kommune
 • Petroleumstilsynet
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Regelrådet  
 • Regjeringsadvokaten
 • Rettspolitisk forening
 • SAFE
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
 • Samfunns- og næringslivsforskning AS
 • Senter for seniorpolitikk
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)
 • SINTEF Teknologi og samfunn
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Transparency International Norge
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Utenriksdepartementet
 • Virke
 • Virke Produsentforening
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS