Høring om behov for og organisering av et system for analyse og formidling av kompetanseframskrivinger i Norge

St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja pekte på nytten av å ha et system for beregning av framtidig tilbud av og etterspørsel etter forskjellige typer kompetent arbeidskraft i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2012

Saken har vært utredet i Kunnskapsdepartement og i juni 2011 fikk Vox i oppdrag å utrede en del spørsmål knyttet til saken. Departementet ønsker innspill på om det er ønskelig å etablere et slikt system i Norge, og høringen stiller en del spørsmål om hvilke oppgaver som ev. bør gis et slikt system, hvilke behov ulike aktører har og andre typer forhold av betydning for dette.
(27.06.2012)

_____________________________________________________________________________________________

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil, 353 Kb)

Rapport fra Vox: Kompetanseframskrivinger i Norge – utvikling av et system (PDF-fil, 741 Kb)Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.
______________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:


Regjeringen gikk i Meld. St. 18 (2012-2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter (kap. 5.1.1) inn for å utvikle et overordnet system for analyse og formidling av kompetansebehov i arbeidslivet. Kunnskapsdepartementet har høsten 2013 opprettet et prosjekt som i en treårsperiode skal arbeide med å utvikle dette systemet, jf. omtale i budsjettproposisjonen for 2014.