Høring om behov for og organisering av et system for analyse og formidling av kompetanseframskrivinger i Norge

St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja pekte på nytten av å ha et system for beregning av framtidig tilbud av og etterspørsel etter forskjellige typer kompetent arbeidskraft i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2012

Saken har vært utredet i Kunnskapsdepartement og i juni 2011 fikk Vox i oppdrag å utrede en del spørsmål knyttet til saken. Departementet ønsker innspill på om det er ønskelig å etablere et slikt system i Norge, og høringen stiller en del spørsmål om hvilke oppgaver som ev. bør gis et slikt system, hvilke behov ulike aktører har og andre typer forhold av betydning for dette.
(27.06.2012)

_____________________________________________________________________________________________

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil, 353 Kb)

Rapport fra Vox: Kompetanseframskrivinger i Norge – utvikling av et system (PDF-fil, 741 Kb)



Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.
______________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:


Regjeringen gikk i Meld. St. 18 (2012-2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter (kap. 5.1.1) inn for å utvikle et overordnet system for analyse og formidling av kompetansebehov i arbeidslivet. Kunnskapsdepartementet har høsten 2013 opprettet et prosjekt som i en treårsperiode skal arbeide med å utvikle dette systemet, jf. omtale i budsjettproposisjonen for 2014.

Vår ref.: 12/3367

Høring om behov for og organisering av et system for analyse og formidling av kompetanseframskrivinger i Norge


1.   Bakgrunn for høringen

I St.meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja ble det slått fast at det kunne være hensiktsmessig og nyttig å ha et system for beregning av framtidig tilbud av og etterspørsel etter forskjellige typer kompetent arbeidskraft i Norge.

I dette arbeidet vil det være viktig å sikre utvikling av gode framskrivingsmodeller og at de resultatene som oppnås fra disse blir analysert, diskutert, tolket og formidlet slik at man tidligst mulig får innsikt om hvilke typer kompetent arbeidskraft det kan bli over- eller underskudd på. Det er også viktig at resultatene og usikkerheten som alltid vil hefte ved framskrivinger blir bearbeidet, diskutert og formidlet til offentligheten på en slik måte at befolkningens utdanningsvalg blir best mulig, og godt tilpasset arbeidsmarkedets framtidige behov.

Kunnskapsdepartementet ga i juni 2011 Vox i oppdrag å utrede grunnlaget for etablering av et system for framskrivinger og analyse av behovet for kompetent arbeidskraft. I oppdraget ble det bedt om en beskrivelse av alternative modeller for etablering av et slikt system i Norge i lys av erfaringer fra andre land, samt en anbefaling om hvordan et system kan etableres og hvor ansvaret for det bør plasseres. Vox avleverte sin rapport til departementet 20.02.2012.

Som et ledd i det videre arbeidet med saken og departementets endelige stillingstagen, ber departementet om innspill fra høringsinstansene. Et overordnet formål med et slikt system vil være å tilføre beslutningstakerne innenfor utdanningsområdet bedre og mer relevant informasjon om hvilke typer kompetanse det i framtiden vil være behov for i samfunnet. Målet må være at både enkeltmennesker kan fatte informerte beslutninger om utdanning og tilegnelse av kompetanse som gjør dem godt rustet for deltagelse i yrkeslivet, til beste for dem selv, arbeidsmarkedet og samfunnet som helhet.

2.   Spørsmål av særlig interesse og innspill fra høringsinstansene

Dersom et slikt system skal fungere etter hensikten, må det bidra til et bedre samsvar mellom tilbud av og etterspørsel etter kompetent arbeidskraft i Norge. Departementet ønsker derfor å få sentrale aktørers vurderinger og synspunkter på følgende spørsmål:

  1. Om det er behov for og ønskelig å etablere et system for kartlegging, analyser og dialog om framtidige kompetansebehov i Norge.
  2. Om hvordan man eventuelt bør gå fram for å etablere et framskrivingssystem som i størst mulig grad imøtekommer ulike parters behov for kompetanse om framtidige behov for kompetent arbeidskraft i tråd med intensjonene beskrevet i St.meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja under punkt 6.3.5 ”System for framskrivinger av arbeidslivets kompetansebehov”.
  3. Om hvordan hensiktsmessige arbeidsformer kan utvikles slik at ulike parter får mulighet og anledning til å bidra med informasjon og vurderinger om framtidige kompetansebehov i det norske samfunnet, herunder hvordan dialogen mellom eksisterende forskningsmiljø, parter i arbeidslivet og forskjellige typer myndigheter kan ivaretas og videreutvikles.
  4. Om et slikt system selv bør drive selvstendig analyse- og utredningsarbeid eller om det i første rekke skal ha en funksjon som koordinator og utvikle møteplasser for dialog, konferanser m.m.
  5. Hvilke formidlingsformer og brukergrupper skal prosjektet først og fremst innrettes mot, hvilken tidshorisont bør systemet rette sin oppmerksomhet mot, og hvilke typer resultater og innsikt skal det utvikle, tolke og videreformidle?

Vox’ rapport er vedlagt til orientering for å gi høringsinstansene anledning til å kommentere den og som et innspill til saken. Andre innspill som høringsinstansene mener kan ha betydning for saken er velkomne selv om de ikke berører eller besvarer spørsmål som er eksplisitt nevnt her.

Høringsuttalelsene ønskes mottatt innen 1. oktober 2012. Kontaktperson er Lars Nerdrum.


Med hilsen

Eivind Heder (e.f.)
ekspedisjonssjef


Lars Nerdrum
seniorrådgiver

Departementene
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Helsedirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Vox
Statistisk sentralbyrå
KS
LO
NHO
YS
Spekter
Virke
UHR
Unio
Akademikerne
NSO
Elevorganisasjonen
ANSA

Til toppen