Høring — Transport for funksjonshemmede

Høringsfrist: 15.11.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200400421-/OR

6.7.2005

Transport for funksjonshemmede - høring

Transport for funksjonshemmede - høring

Arbeids- og sosialdepartementet og Samferdselsdepartementet sender med dette på offentlig høring rapport av 1. juni 2005 fra en arbeidsgruppe som har sett nærmere på ”Transport for funksjonshemmede - Gjennomgang av og forslag til bedre målretting av de offentlige transportstøtteordninger som er ment å bedre mobiliteten til personer med forflytningshemminger".

Rapporten er tilgjengelig på departementets elektroniske informasjonstjeneste, Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge (ODIN)

På bakgrunn av St meld nr 40 (2002 - 2003) "Nedbygging av funksjonshemmende barrierer" ble det opprettet en tverrdepartemental arbeidsgruppe i januar 2004 som skulle gjennomgå offentlige ordninger og stønader som skal bidra til å dekke funksjonshemmedes transportbehov, herunder også TT - ordningen.

Representanter fra Finansdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Rikstrygdeverket har deltatt i arbeidsgruppen. I tillegg har forskningsleder Gisle Solvoll fra Høgskolen i Bodø bistått arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen har utformet tre hovedmodeller for fremtidig organisering av transportordningene:

  • En statlig modell - alle transportordninger, unntatt de ordninger som kommunene selv velger å opprette, blir et rent statlig ansvar.
  • En fylkeskommunal modell - alle transportordninger, unntatt de ordninger som kommunene selv velger å opprette, blir et rent fylkeskommunalt ansvar.
  • En blandingsmodell - transportordningene deles mellom staten og fylkeskommunene/kommunene, enten som i dag, eller ved en arbeidsdeling ut i fra reiseformål.

Fordeler og ulemper ved de ulike modellene er diskutert i kap. 9.3.

Arbeids- og sosialdepartementet og Samferdselsdepartementet ønsker tilbakemeldinger på de ulike modellene for organisatorisk forankring. Eventuelle høringsuttalelser bes sendt til Arbeids- og sosialdepartementet.

Til orientering følger høringslisten vedlagt. Vi ber om at adressatene selv vurderer om det er behov for å forelegge høringsnotatet for underliggende etater og organer.

Høringsfristen er satt til 15. november 2005.

Med hilsen

Knut B. Christophersen
avdelingsdirektør

Olav Røger
Rådgiver

Kommunenes Sentralforbund

Alle fylkeskommunene

Oslo kommune, Byrådsavdeling for miljø og Samferdsel

Norges Taxiforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Norsk Pensjonistforbund

Statens råd for funksjonshemmede

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Rikstrygdeverket

Vestre Toten trygdekontor

Sosial- og helsedirektoratet
.