Høring - utkast til forenklet forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser

Kultur- og kirkedepartementet legger fram utkast til ny forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser. Formålet med forslaget er å gjøre regelverket for pressestøtten klarere og mer oversiktlig.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.10.2008

Høringssaken er ferdigbehandlet:

Forskrift av 26. november 2009 nr. 1409 erstatter forskrift 7. november 1996 nr. 1015 om produksjonstilskudd til dagsaviser.

 

 

Vår ref.: 2008/01989 ME/ME2 LaB

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette fram utkast til ny forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser. Forskriften vil erstatte forskrift 7. november 1996 nr. 1015 om produksjonstilskudd til dagsaviser. Høringsnotatet er også lagt ut på Internett, se http://www.regjeringen.no/kkd

Formålet med forslaget er å gjøre regelverket for pressestøtten klarere og mer oversiktlig. Det er ikke tatt sikte på å gjøre materielle endringer i regelverket.

Departementet viser imidlertid til at begrepet ”riksspredte meningsbærende aviser” er foreslått erstattet med krav til opplag, utgivelseshyppighet og husstandsdekning, jf utkastet § 7, andre ledd nr. 3. Departementet viser til at det er sentral målsetning at tildelingen av pressestøtte bør være mest mulig objektiv og transparent. Per i dag vil bestemmelsen treffe den samme gruppen av aviser som til nå har vært definert som riksspredte meningsbærende aviser. Forslaget er derfor ikke ment å innebære noen innskrenkning eller utvidelse av målgruppen for den særlige avsetningen til riksspredte meningsbærende aviser.
 
Departementet ber høringsinstansene vurdere om notatet bør legges fram for ev. underliggende organer. Organer og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også gi høringsuttalelse.

Kultur- og kirkedepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 14.oktober 2008.
 
Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser blir oversendt både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.


Med hilsen


Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Nina Økland
avdelingsdirektør

 

Vedlegg

§ 1. Formål

Denne forskriften gir regler for fordeling av produksjonstilskudd til dagsaviser over Kultur- og kirkedepartementets budsjett Kap. 335, Post 71 ”Produksjonstilskudd”.

Produksjonstilskuddet skal tilgodese økonomisk vanskeligstilte aviser og aviser med små opplag.

 

§ 2. Definisjoner

Med aleneavis menes i denne forskriften avis som kommer ut på et utgiversted uten konkurrerende aviser.

Med nr. 1-avis menes i denne forskriften avis som kommer ut på et utgiversted med to eller flere konkurrerende aviser og har det største opplaget på stedet.

Med nr. 2-avis menes i denne forskriften avis som kommer ut på et utgiversted med to eller flere konkurrerende aviser og ikke har det største opplaget på stedet.

Med bydelsaviser menes i denne forskriften aviser som utgis innenfor en bykommune og som redaksjonelt har sin dekning konsentrert til en begrenset del av denne.

Med utgiversted menes i denne forskriften den kommune der avisen utkommer. En avis som flytter sin hovedredaksjon fra en kommune til en annen, vil ikke uten videre få endret sin status etter denne forskriften.

 

§ 3. Generelle krav

Tilskudd etter denne forskriften gis bare til aviser som

 1. inneholder nyhets- og aktualitetsstoff av dagspressekarakter som gjør at avisen klart skiller seg fra andre typer publikasjoner,
 2. har en ansvarlig redaktør med status som svarer til bestemmelsene i Redaktørplakaten,
 3. tar reell betaling for abonnement, løssalg og annonser etter en offentlig tilgjengelig prisliste,
 4. ikke sender ut gratiseksemplarer ut over det som tillates etter retningslinjer fastsatt av Medietilsynet,
 5. selger minst halvparten av sitt godkjente netto opplag gjennom abonnement og
 6. i gjennomsnitt ikke har hatt mer enn 50 prosent annonser av det totale volum i siste kalenderår.

Vilkårene ovenfor må ha vært oppfylt i minst ett kalenderår før tilskudd ytes.

 

§ 4. Krav til opplag, utgivelseshyppighet og konkurranseposisjon

Tilskudd etter denne forskriften gis bare til

 1. nr. 1- og aleneaviser som utkommer regelmessig med minst en utgave i uken, har et nettoopplag på mellom 1 000 og 6 000 og selger minst halvparten av opplaget i eget fylke,
 2. bydelsaviser som utkommer regelmessig med minst en utgave i uken og har et nettoopplag på mellom 1 000 og 80 000,
 3. nr. 2-aviser som
  1. enten utkommer regelmessig med minst tre utgaver i uken med et nettoopplag på mellom 2 000 og 80 000,
  2. utkommer regelmessig med minst to utgaver i uken med et nettopplag på mellom 2 000 og 80 000 og selger minst halvparten av opplaget i eget fylke eller
  3. utkommer regelmessig med minst en utgave i uken med et opplag på mellom 1 000 og 80 000 og selger minst halvparten av opplaget i eget fylke.      

Aviser som utkommer to ganger ukentlig må ha minst 96 utgaver per år. Aviser som utkommer én gang i uken må ha minst 48 utgaver per år.

 

§ 5. Krav til organisering, drift og bruk av tilskuddsmidler

Tilskudd etter denne forskriften gis bare til avis som er organisert som aksjeselskap. Aviser der offentlige institusjoner eller myndigheter har reell styringsrett, økonomisk ansvar eller innehar mer enn 49 prosent av eierandelene, er ikke tilskuddsberettiget. Driver selskapet utover avisdriften tilleggsvirksomhet som utgjør mer enn 1/3 av selskapets omsetning, må tilleggsvirksomheten organiseres i eget aksjeselskap.

Tilskuddsmidlene skal benyttes til utgivelse av den avis det søkes tilskudd for.

Det gis ikke tilskudd hvis avisens årsoverskudd etter skatt i henhold til aksjeloven eksklusiv tilskudd etter denne forskriften utgjør mer enn to millioner kroner siste regnskapsår, eller mer enn seks millioner kroner i løpet av de siste tre regnskapsår.

Det gis ikke tilskudd til aviser som har betalt utbytte til aksjonærene i tilskuddsåret. For aviser som inngår i konserndannelser, skal konsernbidrag regnes som utbytte. Aviser i konsernforhold kan betale sin del av morselskapets driftskostnader, begrenset oppad til 1 prosent av avisens driftsinntekter eksklusiv tilskudd etter denne forskriften. Medietilsynet har anledning til å be om nærmere dokumentasjon av hvordan administrasjonsavgiften er framkommet.

Avis som etter aksjeloven § 1-3 eller allmennaksjeloven § 1-3 er del av et konsern, skal på forespørsel fra Medietilsynet gi en spesifikasjon over alle vesentlige transaksjoner med andre selskaper i konsernet. Avisens forretningsmessige leder, styreformann og eksterne revisor skal samtidig avgi en bekreftelse på at ingen transaksjoner mellom avisen og dennes mor- og søsterselskaper har avveket fra markedsvilkår til skade for tilskuddsmottakeren. Tilsvarende gjelder der morselskapet ikke er organisert som aksjeselskap.

Aviser som mister retten til tilskudd etter denne paragraf første ledd går ut av tilskuddsordningen uten overgangstilskudd etter § 8 bokstav a, b eller c. Aviser som mister retten til tilskudd etter fjerde eller femte ledd i denne paragrafen, går ut av tilskuddordningen uten overgangstilskudd etter § 8 og utelukkes fra tilskuddsordningen for en periode på tre år.

 

§ 6. Opplagsfastsettelse m.v.

Foregående års kontrollerte gjennomsnittlige nettoopplag legges til grunn ved bedømmelsen av om det skal ytes tilskudd etter § 3. Opplagsfastsettelsen foregår etter retningslinjer fastsatt av Medietilsynet

 

§ 7. Beregning av tilskudd

Nr.1-, aleneaviser og bydelsaviser

 1. får et fast tilskudd hvis de utkommer med én utgave per uke,
 2. får et fast tilskudd for hver utgave utover ukentlig utgivelse,
 3. får tilskudd etter dobbelt sats dersom de er lokalaviser utgitt i Nordland, Troms eller Finnmark fylker,
 4. kan i tillegg få et ekstra tilskudd dersom de har opplag mellom 1000 og 4000.

Nr. 2-aviser:

 1. får tilskudd beregnet ut fra nettoopplag multiplisert med utgivelseshyppighet og en sats for storbyaviser (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) og en lavere sats for øvrige nr. 2-aviser,
 2. får tilskudd etter første ledd hvis de kommer ut med én utgave per uke. Det samme gjelder aviser med høyere utgivelseshyppighet dersom de har mellom 1 000 og 2 000 i nettoopplag.
 3. kan i tillegg få et ekstra tilskudd for de første 20 000 eksemplarene av nettoopplaget dersom avisen kommer ut i Oslo eller Bergen med minst 
  6  utgaver per uke og mellom 6 000 og 80 000 i opplag og med en husstandsdekning på mindre enn 10 prosent i utgiverkommunen.
 4. får ikke mindre enn maksimaltilskudd etter første ledd nr. 2 dersom nr. 1-avisen har et nettoopplag på over 6 000 eksemplarer og minst fem utgaver per uke,
 5. får ikke tilskudd for den delen av opplaget som overstiger 60 000 eksemplarer.

På utgiversteder med flere enn én avis, hvor alle avisene har opplag mellom 2000 og 6000 og minst to ukentlige utgaver, får alle avisene maksimaltilskudd etter første ledd nr. 2.

Nyetablerte aviser får det første året i tilskuddsordningen et ekstra tilskudd som tilsvarer minimumsbeløpet etter første ledd nr. 1. Aviser i Nordland, Troms og Finnmark omfattes ikke av denne bestemmelsen.

 

§ 8. Redaksjonelt samarbeid

To eller flere aviser som har mer enn 50 prosent av det redaksjonelle stoffet felles

 1. skal regnes som en avis dersom de ikke har forskjellige ansvarlige redaktører med status som svarer til bestemmelsene i Redaktørplakaten og i noen grad framtrer som selvstendige aviser. Medietilsynet avgjør tvilstilfeller.
 2. kan bare ytes tilskudd for alle utgaver dersom hver av avisene har oppfylt vilkårene i første ledd i minst ett kalenderår og i noen grad har framtrådt som selvstendige aviser.      

 

§ 9. Avkortningsordninger

Nr. 2-aviser med opplag på 10 000 eller mer, får sitt tilskudd redusert dersom avisens opplag utgjør 45 prosent eller mer av opplaget til nr. 1-avisen. Tilskuddet reduseres med 2,25 prosent for hvert prosentpoeng avisens opplag overstiger
45 prosent av nr. 1-avisens opplag.

Tilskuddet per netto opplagseksemplar til en avis skal ikke overstige avisens gjennomsnittlige abonnementspris året før tilskudd ytes.

 

§ 10. Kompensasjon

Aviser som var tilskuddsberettiget i 2002 mottar kompensasjon for inntektstap som følge av endrede retningslinjer for statlig annonsering av ledige stillinger.

Kompensasjonen beregnes ut fra godkjent netto opplag multiplisert med antall utgivelser per kalenderår og fire ulike tilskuddssatser. Avisene i Oslo får tilskudd etter sats 1, avisene i Bergen etter sats 2, avisene i Stavanger og Tromsø etter sats 3 og øvrige nr. 2-aviser i landet etter sats 4. Kompensasjonen gis for de første 8000 eksemplarer av avisenes opplag. Det fastsettes et minstebeløp for avisene som mottar kompensasjon etter sats 1 og 2 og et annet minstebeløp etter sats 3 og 4.

I særlige tilfelle kan tilskudd etter denne paragrafen gis til aviser som ikke faller inn under første ledd, men som kan dokumentere vesentlige inntekter av statlige stillingsannonser i 2001. Slike saker forelegges for Støtteutvalget for dagsavisene til uttalelse.

 

§ 11. Satser og faste tilskudd

Satser og faste tilskudd etter denne forskrift fastsettes av Kultur- og kirkedepartementet ut fra bevilgningene for det enkelte år.

 

§ 12. Overgangsordninger

Avis som har mottatt produksjonstilskudd og som mister retten til dette, skal i en overgangsperiode ytes tilskudd etter følgende retningslinjer:

 1. Det første året etter at endring har skjedd, får avisen et tilskudd som tilsvarer 2/3 av tilskuddet avisen mottok siste år den var tilskuddsberettiget.
 2. Det andre året etter at endring har skjedd, får avisen et tilskudd som tilsvarer 1/2 av tilskuddet avisen mottok siste år den var tilskuddsberettiget.
 3. Det tredje året etter at endring har skjedd, får avisen et tilskudd som tilsvarer 1/3 av tilskuddet avisen mottok siste år den var tilskuddsberettiget.

 

§ 13. Saksbehandling

Tilskuddsordningen forvaltes av Medietilsynet. Før Medietilsynet treffer avgjørelse om tildeling av tilskudd etter denne forskriften, innhentes innstilling fra Støtteutvalget for dagsavisene. Dersom redaktørens stilling i forhold til første ledd nr. 2 eller andre ledd nr. 1 er uklar, skal Medietilsynet innhente en vurdering fra Norsk Redaktørforening. I særlige tilfeller kan Medietilsynet gi dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften.

Forvaltningsloven kommer til anvendelse på Medietilsynets saksbehandling etter denne forskriften. Enkeltvedtak fattet av Medietilsynet i henhold til denne forskriften kan påklages til Kultur- og kirkedepartementet

 

§ 14. Støtteutvalget for dagsavisene

Til støtte for Medietilsynet i saksbehandlingen etter § 12 opprettes et støtteutvalg for dagsavisene. Utvalgets medlemmer oppnevnes av Kultur- og kirkedepartementet for fire år av gangen. Støtteutvalget for dagsavisene skal, foruten de oppgaver som er nevnt i § 9, bistå ved vurderingen av dagsavisenes søknader om tilskudd og de opplysningene avisene gir som grunnlag for søknadene og ellers gi uttalelse i saker etter denne forskriften. Kultur- og kirkedepartementet fastsetter nærmere regler om utvalgets virksomhet og sammensetning.

 

§ 15. Opplysningsplikt

Avis som søker tilskudd, plikter å gi tjenestemann i Medietilsynet eller statsautorisert revisor, oppnevnt av departementet, innsyn i alle forretningspapirer og ellers andre opplysninger som finnes nødvendig til gjennomføring av og kontroll med tilskuddsordningen og til utarbeidelse av statistikk over den økonomiske utviklingen i dagspressen. Unnlatelse av å meddele slike opplysninger eller meddelelse av uriktige opplysninger, kan medføre at avisen fratas retten til tilskudd for bestemte tidsrom.

Midler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales. Tilskudd mottatt for en periode hvor avisen ikke kommer ut skal også tilbakebetales.    

Riksrevisjonen har i samsvar med § 17 i Stortingets bevilgningsreglement adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddsmidlene benyttes etter forutsetningene. Også Kultur- og kirkedepartementet har slik kontrolladgang.

 

§ 16. Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet gjelder for ett kalenderår (tilskuddsåret) og opphører fra det tidspunkt avisen slutter å komme ut eller går over til å bli gratisavis. Beregning av tilskuddet skjer på grunnlag av oppgaver over konkurranseposisjon, antall utgivelsesdager, spredning og gjennomsnittlig netto opplag i året før tilskuddsåret. Normalt skal tilskuddet utbetales kvartalsvis.

 

§ 17. Nærmere bestemmelser

Medietilsynet fastsetter retningslinjer om opplagsfastsettelse, utbetaling av tilskudd og hvilke oppgaver avisene skal sende inn, om attestasjon og kontroll av skjemaer og om regnskapsføring.

 

§ 18. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder for behandling av søknader om produksjonstilskudd fra og med 2008.

 

Høringsinstanser:


Justisdepartementet
Finansdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Medietilsynet
Konkurransetilsynet
Mediebedriftenes landsforening
Landslaget for lokalaviser
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk journalistlag
Institutt for medier og kommunikasjon
Institutt for journalistikk

Til toppen