Høring – utkast til regler om systemviktige finansinstitusjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2014

Vår ref.: 13/1786 MAO

Høring – utkast til regler om systemviktige finansinstitusjoner

Etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 e tredje ledd og verdipapirhandelloven § 9‑15 a tredje ledd skal finansinstitusjoner og verdipapirforetak som regnes som systemviktige oppfylle særlige kapitalbufferkrav (ren kjernekapital). Systemviktige finansinstitusjoner skal oppfylle et slikt kapitalbufferkrav på 1 pst. fra 1. juli 2015 og 2 pst. fra 1. juli 2016. Finansdepartementet kan i forskrift fastsette kriterier for hvilke institusjoner som skal regnes som systemviktige, og særlige virksomhetsregler og soliditetskrav for slike institusjoner, herunder at det særskilte bufferkravet skal være høyere eller lavere enn 2 pst.

Finanstilsynet har på oppdrag fra departementet, og i samarbeid med Norges Bank, utarbeidet et høringsnotat og utkast til forskrift om systemviktige finans­institusjoner og verdipapirforetak, jf. vedlagte kopi av brev 4. november 2013 fra Finanstilsynet til departementet vedlagt utkast til høringsnotat og forskriftsregler.

Finanstilsynet foreslår at det tas stilling til hvilke finansinstitusjoner som er system­viktige hvert år, og at institusjoner som oppfyller ett eller flere av kriterier som utdypet i høringsnotatet, i utgangspunktet defineres som systemviktige. Etter Finanstilsynets oppfatning finnes det ikke systemviktige verdipapirforetak i det norske finanssystemet, og det er derfor ikke laget egne identifikasjonskriterier for verdipapirforetak.

Finanstilsynet opplyser i sitt brev at Norges Bank slutter seg til tilsynets forslag til metode mv. Norges Bank reiser imidlertid spørsmål ved to av identifikasjonskriteriene. Norges Bank peker på at terskelverdien for utlån til publikum kan økes, og at regional systemviktighet bør forutsette at banken er størst i bedriftsmarkedet i sin region. Med en slik endring av kriteriene ville bare de to største bankene blitt pekt ut som system­viktige. Ingen av de store regionale sparebankene ville blitt pekt ut som systemviktige.

Finanstilsynet har ikke foreslått differensiering av det særskilte kapitalbufferkravet for systemviktige institusjoner etter grad og type av systemviktighet. Vi ber spesielt om høringsinstansenes syn på dette.

Spørsmål knyttet til beregningsgrunnlaget for dette kapitalbufferkravet drøftes i eget høringsnotat, som departementet sender ut samtidig med dette høringsbrevet.

Departementet ber om eventuelle merknader innen 10. februar 2014. Departementet ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til med ordinær post.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet med vedlegg for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella E. Wassiluk
avdelingsdirektør

 

Kopi: Finanstilsynet

Høringsinstanser:

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energi Norge
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansmarkedsfondet
Norges Forskningsråd
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Knowledge Group
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Verdipapirforetakenes Forbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen