Høring – utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnskadelig kriminalitet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2011

Vår ref.: 201009890 ES TSA/bj

Høring – utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnskadelig kriminalitet


Justisdepartementet sender på høring et forslag om å utvide virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnsskadelig kriminalitet i form av en ny særreaksjon – overføring til tidsbegrenset tvungent opphold i psykisk helsevern.

De gjeldende reglene om strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner trådte i kraft 1. januar 2002. Det tidligere sikringsinstituttet ble opphevet, og det psykiske helsevernet ble pålagt å ta ansvaret for gjennomføringen av særreaksjoner for utilregnelige. Det ble forutsatt da reglene ble vedtatt at det skulle gjennomføres en etterkontroll etter noen år.
Justisdepartementet oppnevnte 18. mai 2006 en utredningsgruppe til å foreta etterkontrollen. Gruppen besto av psykiater Øystein Mæland, førstestatsadvokat
Berit Sagfossen og psykologspesialist Emmanuel Revis. Rapporten ”Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring ble overlevert Justis- og politidepartementet 30. april 2008.
Rapporten ble sendt på høring 15. desember 2008 med høringsfrist 1. april 2009. Høringen omfattet også spørsmålet om å utvide virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnsskadelig kriminalitet. Departementets forslag i dette høringsnotatet bygger på et av de forslag som høringsinstansene ble bedt om å gi synspunkter på i tidligere høring. På enkelte punkter avviker imidlertid det forslag som nå sendes på høring fra forslaget i tidligere høring. Departementets forslag er dessuten i større grad konkretisert enn det forslaget i den tidligere høringen var. Departementet ønsker derfor å foreta en særskilt høring av forslaget om å vedta en ny særreaksjon for gruppen av utilregnelige som begår vedvarende og samfunnsskadelig kriminalitet. Høringsnotatet er utarbeidet sammen med Helse- og omsorgsdepartementet.

Departementet ber om adressatenes syn på forslagene som fremkommer i høringsnotatet.

Vi ber adressatene forelegge høringsnotatet for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsbrevet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd. Høringsfristen er 01.02.2011. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo eller på e-post til: postmottak@jd.dep.no.

Med hilsen

Knut Erik Sæther  e.f.
avdelingsdirektør

Torunn Salomonsen
konstituert lovrådgiver

Adressater


Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Kristiansand tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Stavanger tingrett
Sør-Trøndelag tingrett
Domstoladministrasjonen

Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Datatilsynet
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Den rettsmedisinske kommisjon
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Fylkeskommunene
Fylkesmennene/Sysselmannen på Svalbard
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Kommunene
Kontoret for voldsoffererstatning
Kriminalomsorgen, regionkontorene
Landets helseforetak
Landets kontrollkommisjoner
Landets regionale helseforetak
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Politidirektoratet
Politidistriktene
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omstilling i kommunene
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens sivilrettsforvaltning
Statsadvokatembetene

ADHD Norge
Amnesty International
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske lægeforening
Det norske Menneskerettighetshuset
Fagforbundet i Norge
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Foreningen for human narkotikapolitikk
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarergruppen av 1977
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Galebevegelsen
Gatejuristen – Kirkens Bymisjon
Human-Etisk Forbund
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kontaktutvalget ved Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
Kunnskapssenteret
Landsforbundet for utviklingshemmete og pårørende (LUPE)
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for Psykopat Ofre
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for utekontakter
Landsforeningen for Voldsofre og
Motarbeiding av Vold
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt Marborg
Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon
Menneskeverd
Mental Helse Norge
NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Politilederlag
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede (NOFF)
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk forum for terapeutiske samfunn
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk sosionomforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
PARAT
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Patentstyret
Personvernkommisjonen
Personvernnemnda
Politijuristene
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
Rettspolitisk forening
Rokkansenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse
Samfunnsviternes fagforening
Senter for medisinsk etikk, SME
SINTEF Teknologi og samfunn
SPEKTER
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Ungdom mot narkotika
UNIO Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
WayBack
We shall overcome
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Institutt for samfunnsforskning
Landets høyskoler med helsefaglig utdanning
Norsk senter for menneskerettigheter
Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer, Universitetet i Oslo
Seksjon for selvmordsforskning og
-forebygging, Universitetet i Oslo
Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)