Høring – videreføring av forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra tredjeland mv. (kontraktskontinuitet)

Høring om utkast til endringer i forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester i foretak fra tredjeland til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter (kontraktskontinuitet).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.10.2020

Vår ref.: 20/6107

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester i foretak fra tredjeland til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter (kontraktskontinuitet).

Forslaget omfatter endringer som presiserer at forskriften videreføres etter 31. desember 2020.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 28. oktober 2020. Departementet viser til at det er nødvending å fastsette eventuelle endringer i god tid før Storbritannias overgangsperiode med EU/EØS tar slutt 31. desember i år. For å avgi høringsuttalelse brukes den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden, ved å klikke på «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets internettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør