Høringer

Høring av Barnevernsinstitusjonsutvalgets NOU 2023:24

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring utredningen «Med barnet hele vegen – barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit»

Status: På høring

Høringsfrist: 22.01.2024

Vår ref.: 23/3492

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring utredningen «Med barnet hele vegen – barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit», se  NOU 2023:24

Utvalget ble oppnevnt av Regjeringen 22. juni 2022. Utvalget har samarbeidet med et eget ungdomsutvalg, med ungdommer med egen erfaring fra barnevernet. Ungdomsutvalgets vurderinger fremgår av rapporten.

Utvalget har vurdert institusjonsbarnevernets oppgaver, rammer, omfang og organisering, samt samhandlingen med andre sektorer som har ansvar for barn og unge med store og sammensatte behov. Utvalgets anbefalinger berører både barnevernet, helsesektoren og justissektoren. Vi ber høringsinstansene ta stilling til hele NOUen, herunder lovforslagene inntatt i kap. 28. Høringsuttalelser bes avgitt digitalt på regjeringens nettside,

se Høyringar - regjeringen.no. under Barne- og familiedepartementet.

Frist til å avgi høringsuttalelse er 22. januar 2024.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Med hilsen

Erik Bolstad Pettersen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Olav Røger

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufetat region Midt-Norge

Bufetat region nord

Bufetat region sør

Bufetat region vest

Bufetat region øst

Barneombudet 

Datatilsynet

Diakonhjemmet Høgskole

Domstoladministrasjonen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Høgskolen i Innlandet

Høgskulen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kompetanse Norge

Kontoret for voldsoffererstatning

Kriminalomsorgsdirektoratet

Krisesentersekretariatet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Nord universitet

Norges forskningsråd (NFR)

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

OsloMet - storbyuniversitetet

Pasient- og brukerombudene

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

Regjeringsadvokaten

Samisk høgskole

Sekretariatet for konfliktrådene

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Sivil klareringsmyndighet

Statens barnehus Bergen

Statens barnehus Bodø

Statens barnehus Hamar

Statens barnehus Kristiansand

Statens barnehus Moss

Statens barnehus Oslo

Statens barnehus Sandefjord

Statens barnehus Stavanger

Statens barnehus Trondheim

Statens barnehus Tromsø

Statens barnehus Ålesund

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Statsforvalterne

Sysselmannen på Svalbard

Trygderetten

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

VID vitenskapelige høgskole

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudet

Alle landets kommuner

Alle landets fylkeskommuner

Longyearbyen lokalstyre

Abelia

Akademikerne

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barn av rusmisbrukere - BAR

Batteriet Oslo

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Det Mosaiske Trossamfund

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

Familiekanalen

Fellesorganisasjonen

Forandringsfabrikken

Foreldreutvalget for grunnopplæringen 

Frelsesarmeen

Forum for barnekonvensjonen

Hovedorganisasjonen Virke

Ideelt barnevernsforum

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

Kirkens bymisjon

Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)

KS

Kristne friskolers forbund

Kvääninuoret- Kvenungdommen

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsgruppen av helsesøstre

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsorganisasjonen for Romanifolket

Lærernes Yrkesforbund

Mental Helse Ungdom

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Nasjonale minoriteter i Norge

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors Ungdom

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk Barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Innvandrerforum

Norsk lektorlag

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Norske kveners forbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)

OMOD – Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

Press – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rådet for psykisk helse

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

SOS-barnebyer

Steinerskoleforbundet

Stendi

Stiftelsen Fontene

Stiftelsen Kirkens Familievern

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Rettferd for taperne

Taternes landsforening

Uni Research

UNICEF Norge

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsforbundet

Velferdsalliansen

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Barne- og familieetaten i Oslo

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet

De 12 nemndene (i tillegg til sentralenheten, eller videresender SE?)

Foreningen FRI/Rosa kompetanse

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK)

KORUS

Barnesakkyndig kommisjon

Parat

Fokus på barnevernet

Stine Sofies stiftelse

Skeiv ungdom

Skeiv verden

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS)

RIO – rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Wayback

Retretten

MIO – minoritetenes interesseorganisasjon

Ivareta

LPP – landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Alarm

ADHD Norge

Pårørendealliansen

Hvite ørn

WSO – landforeningen we shall overcome

Rådgivning for spiseforstyrrelser (ROS)

LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

IHSG

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Spiseforstyrrelsesforeningen

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Noereh

Unge Leve

Unge funksjonshemmede

Stiftelsen Pilar

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Norsk forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)

Norsk studentorganisasjon

Direktoratet for e-helse

Digitaliseringsdirektoratet

Medietilsynet

Kulturtanken

Politidirektoratet (POD)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk)

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

Statens sivilrettsforvaltning (SRF).

Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten

Barneombudet

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Erstatningsnemda for voldsofre

Helsedirektoratet

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Kontoret for voldsoffererstatning

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norsk pasientskadeerstatning

Pasientskadenemnda

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Sametinget

Sekretariatet for konfliktrådene

Sivilombudet

Statens barnehus

Statens lånekasse for utdanning

Statens sivilrettsforvaltning

Statsforvalterne

Statsadvokatene

Advokatforeningen

Alternativ til Vold

Amnesty International Norge

Den norske Dommerforeningen

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Fellesorganisasjonen

Gatejuristen

Hovedsammenslutningene for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene (LO, YS,

Unio, Akademikerne, NHO, FNO, Hovedorganisasjonen Virke, KS og Spekter)

Internasjonal helse- og sosialgruppe

Juristforbundet

JussBuss

Krisesentersekretariatet

Landsforeningen for PTSD

Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norsk Psykologforening

Norsk sykepleierforbund

Norges Politilederlag

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Personskadeforbundet LTN

Politiets fellesforbund

Politijuristene

Redd Barna

Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA)

Rettspolitisk forening

ROSA

Stiftelsen Rettferd

Stine Sofies Stiftelse

Voksne for Barn

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

Politihøgskolen