Høring av Barnevernsinstitusjonsutvalgets NOU 2023:24

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring utredningen «Med barnet hele vegen – barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit»

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.01.2024

Vår ref.: 23/3492

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring utredningen «Med barnet hele vegen – barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit», se  NOU 2023:24

Utvalget ble oppnevnt av Regjeringen 22. juni 2022. Utvalget har samarbeidet med et eget ungdomsutvalg, med ungdommer med egen erfaring fra barnevernet. Ungdomsutvalgets vurderinger fremgår av rapporten.

Utvalget har vurdert institusjonsbarnevernets oppgaver, rammer, omfang og organisering, samt samhandlingen med andre sektorer som har ansvar for barn og unge med store og sammensatte behov. Utvalgets anbefalinger berører både barnevernet, helsesektoren og justissektoren. Vi ber høringsinstansene ta stilling til hele NOUen, herunder lovforslagene inntatt i kap. 28. Høringsuttalelser bes avgitt digitalt på regjeringens nettside,

se Høyringar - regjeringen.no. under Barne- og familiedepartementet.

Frist til å avgi høringsuttalelse er 22. januar 2024.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Med hilsen

Erik Bolstad Pettersen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Olav Røger

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer