Høring av ECON-rapport 2004-089

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2005

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

16.12.2004

Høring av ECON-rapport 2004-089

Som en del av regjeringens arbeid med en helhetlig innovasjonspolitikk og økt verdiskapning over hele landet, ønsker Landbruks- og matdepartementet (LMD) å legge bedre til rette for etablering og drift av tradisjonelle og alternative næringsveier med utgangspunkt i landbruksressursene generelt, og landbrukseiendom spesielt. Dette inngår i departementets arbeid med Landbruk Pluss, der bla gjennomgang av juridiske virkemidler står sentralt.

ECON Analyse har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet gjort en vurdering av LMDs lovgivning som et av flere tiltak i forbindelse med at departementet ønsker å forenkle sitt regelverk og gjøre tilpasninger for å øke innovasjon og næringsutvikling i bygdene generelt og landbruket spesielt.

Landbruks- og matdepartementet har ikke tatt stilling rapportens analyser og forslag. Den vil sammen med annet materiale og øvrige vurderinger inngå som del av grunnlaget for vårt videre arbeid med Landbruk Pluss. Vi ønsker å få høringsinstansenes vurderinger av de forslag som fremmes i rapporten. Rapporten er lagt ut her. De som i tillegg måtte ønske å få rapporten tilsendt kan henvende seg til departementet.

Høringsfristen settes til 15. februar 2005.

Med hilsen

Ellen Hambro
ekspedisjonsjef

Inger Grette
avdelingsdirektør