Høring av ECON-rapport 2004-089

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2005

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

16.12.2004

Høring av ECON-rapport 2004-089

Som en del av regjeringens arbeid med en helhetlig innovasjonspolitikk og økt verdiskapning over hele landet, ønsker Landbruks- og matdepartementet (LMD) å legge bedre til rette for etablering og drift av tradisjonelle og alternative næringsveier med utgangspunkt i landbruksressursene generelt, og landbrukseiendom spesielt. Dette inngår i departementets arbeid med Landbruk Pluss, der bla gjennomgang av juridiske virkemidler står sentralt.

ECON Analyse har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet gjort en vurdering av LMDs lovgivning som et av flere tiltak i forbindelse med at departementet ønsker å forenkle sitt regelverk og gjøre tilpasninger for å øke innovasjon og næringsutvikling i bygdene generelt og landbruket spesielt.

Landbruks- og matdepartementet har ikke tatt stilling rapportens analyser og forslag. Den vil sammen med annet materiale og øvrige vurderinger inngå som del av grunnlaget for vårt videre arbeid med Landbruk Pluss. Vi ønsker å få høringsinstansenes vurderinger av de forslag som fremmes i rapporten. Rapporten er lagt ut her. De som i tillegg måtte ønske å få rapporten tilsendt kan henvende seg til departementet.

Høringsfristen settes til 15. februar 2005.

Med hilsen

Ellen Hambro
ekspedisjonsjef

Inger Grette
avdelingsdirektør

Høringsuttalelser:

Advokatforeningen

Uttalelse

Finansdepartementet

Uttalelse

Fylkesmennene

Fylkesmannen i Aust-Agder

Uttalelse

Fylkesmannen i Buskerud

Uttalelse

Fylkesmannen i Finnmark

Uttalelse

Fylkesmannen i Hedmark

Uttalelse

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Uttalelse

Fylkesmannen i Oppland

Uttalelse

Fylkesmannen i Rogaland

Uttalelse

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Uttalelse

Fylkesmannen i Telemark

Uttalelse

Fylkesmannen i Vest-Agder

Uttalelse

Fylkesmannen i Vestfold

Uttalelse

Fylkesmannen i Østfold

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyrene

Fylkeslandbruksstyret i Aust-Agder

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Buskerud

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Hordaland

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Møre og Romsdal

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Nord-Trøndelag

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Sogn og Fjordane

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Telemark

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Troms

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Vestfold

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Østfold

Uttalelse

Fylkeskommunene

Troms Fylkeskommune

Uttalelse

Justisdepartementet

Uttalelse

Kommunal- og regionaldepartementet

Uttalelse

Miljøverndepartementet

Uttalelse

Moderniseringsdepartementet

Uttalelse

Norges Bondelag

Uttalelse

Norges Bygdekvinnelag

Uttalelse

Norges Skogeierforbund

Uttalelse

Norges Vel

Uttalelse

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Uttalelse

NORSKOG

Uttalelse

Næringslivets Hovedorganisasjon

Uttalelse

Orkla Food AS

Uttalelse

Samdriftens kontaktorgan BA, SKO

Uttalelse

Samferdselsdepartementet

Uttalelse

Statens landbruksforvaltning

Uttalelse