Høring av forskrift for FDs tilskuddsordninger for frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger for frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2020

Vår ref.: 2018/1909-16/FD V 2/STNO

Vår ref.: 2018/1909-16/FD V 2/STNO

Iht. adresseliste

Forskrift for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger for frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger for frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet.

Formålet med forslaget er å formalisere gjeldende retningslinjer og praksis for Forsvarsdepartementets etablerte tilskuddsordninger. Arbeidet med forskriften har tatt sikte på å samle, tydeliggjøre og forenkle gjeldende retningslinjer.

Frist for å sende inn høringssvar er 10. januar 2020.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2679319

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

Victoria Lossius Allum
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Direktoratet for økonomistyring
Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner
Veteranforbundet SIOPS
Veteran møter Veteran
Frivilligheten Norge
Det frivillige Skyttervesen
Norske reserveoffiserers forbund
Folk og Forsvar
Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur
Den norske Atlanterhavskomite
YATA Norge c/o DNAK
Norsk Totalforsvarsforum
Norges lotteforbund
Norges forsvarsforening
Norges Røde Kors
Norske Kvinners Sanitetsforening
Utenriksdepartementet
Samferdselsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet