Høring av forslag om at skattekontoret skal kunne endre sitt vedtak til fordel for skattyter under den forberedende klagesaksbehandlingen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.03.2013

Vår ref.: 12/4631 SL HLy/KR

Høring av forslag om at skattekontoret skal kunne endre sitt vedtak til fordel for skattyter under den forberedende klagesaksbehandlingen

 

Finansdepartementet sender på høring et forslag om at skattekontoret skal kunne endre sitt vedtak til fordel for skattyteren under den forberedende klagesaksbehandlingen for skatteklagenemnda. Forslaget vil bidra til å redusere antallet saker i skatteklagenemnda. I dag må skatteklagenemnda avgjøre klagesaker selv om det ikke er noen uenighet mellom skattekontoret og skattyteren.

Høringsnotatet følger vedlagt og er også lagt ut på departementets nettside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer.html?id=1832.

Den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner el.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 27. mars 2013. Vi ber om at høringsuttalelsene sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Knut Erik Omholt  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                      Unni Raadim
                                                                      lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134 OSLO

Akademikerne

Fr. Nansens plass 6

0160 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsg. 11

0181 OSLO

Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Stortingsgaten 2

0158 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augusts g. 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Henrik Ibsens gt 100

0255 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Henrik Ibsens gate 20

0255 OSLO

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks 2900 Solli

0230 OSLO

KS

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Postboks 5250 Majorstuen

 0303 OSLO

Bedriftsforbundet

Akersg. 41

0158 OSLO

Finans Norge (FNO)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Drammensveien 264

0246 OSLO

Norsk Øko-Forum (NØF)

Postboks 9070 Grønland

0133 OSLO