Høring av forslag til endringer i abortloven - fosterreduksjon

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i abortloven for å regulere adgangen til fosterreduksjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.04.2019

Vår ref.: 19/648

Høring av forslag til endringer i abortloven - fosterreduksjon

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i abortloven for å regulere adgangen til fosterreduksjon.

Departementet ber om merknader til forslaget innen 2. april 2019.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer: https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/?ownerid=421

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Geir Helgeland

avdelingsdirektør

Høringsinstanser

Akademikerne

AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide

Amnesty International Norge

Barneombudet

Bioteknologirådet

Biskopene

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske kirke

Den norske legeforening

Departementene

Direktoratet for e-helse

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Frelsesarmeen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gatejuristen

Helsedirektoratet

Human-Etisk Forbund

Humanistforbundet

Institutt for samfunnsforskning

Jordmorforbundet NSF

Juristforbundet

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon

Kirkerådet

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsgruppen av helsesøstre, NSF

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillingssenteret

Menneskerettsalliansen

Menneskeverd

MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal kompetanseenhet for minioritetshelse

NOFAB – Norsk forening for assistert befruktning

Norges kristelige legeforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Norsk gynekologisk forening

NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk sykepleierforbund

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen Voksne for Barn

Oslo katolske bispedømme

Rettspolitisk forening

Riksrevisjonen

Rådet for legeetikk

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sametinget

Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo

Sex og samfunn, Senter for ung seksualitet

Statens helsetilsyn

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Stiftelsen Kirkeforskning - KIFO

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sysselmannen på Svalbard

Tankesmien Skaperkraft

Unio

YS - Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Ønskebarn