Høring av forslag til endringer i forskrift om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift av 17. desember 2016 nr. 1708 om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter på offentlig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2023

Vår ref.: 23/2381

Høring – Forslag til endringer i forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i forskrift av 17. desember 2016 nr. 1708 om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Vedlagt følger høringsnotat. Høringsnotatet inneholder forslag om:

 1. Å innføre et krav om at minst ti prosent og alltid minst en person, av de som deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten skal være en lærling, når det er et særlig behov for læreplasser i lærefaget.
 2. Å spesifisere at det er et særlig behov for læreplasser dersom det var klart flere søkere til læreplass til et lærefag enn antall inngåtte lærekontrakter i lærefaget ved siste søkning.
 3. Å slå sammen forskriftens §§ 6 og 7.

Departementet sender med dette forslaget på høring. Høringssaken blir tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2976947. Høringsuttalelser sendes elektronisk via denne siden, eller til Kunnskapsdepartementet: postmottak@kd.dep.no.

Kunnskapsdepartementet ber om at eventuelle innspill innen 15. november 2023.


Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

 

Med hilsen

Lilly Sofie Ottesen (e.f.)
avdelingsdirektør   

                                                                              Frederik Klaveness  
                                                                              seniorrådgiver

                                                                       

                                                                                                                                                                   

 

 • Departementene
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidstilsynet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • DFØ
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
 • Elev- og lærlingombudene
 • Elevorganisasjonen
 • Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
 • Fagforbundet
 • Fagskolerådet
 • Fellesorganisasjonen
 • Høgskolene
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge – LO
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Lånekassen
 • Maskinentreprenørenes Landsforening
 • NOKUT
 • Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO - alle
 • Sametinget
 • SMB Norge
 • Sivilombudet
 • Statped
 • Statsbygg
 • Statsforvalterne
 • Sysselmesteren på Svalbard
 • Universitetene
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Virke
 • Voksenopplæringsforbundet
 • YS