Høring - Forslag til endringer i gjeldsinformasjonsforskriften

BFD sender på høring forslag til endring i gjeldsinformasjonsforskriften. Forslaget går ut på å innlemme pantesikret gjeld i ordningen med gjeldsinformasjon

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.10.2022

Vår ref.: 22/2425

Høring av forslag til endringer i gjeldsinformasjonsforskriften – innlemming av pantesikret gjeld i gjeldsinformasjonsordningen

BFD sender på høring forslag til endring i gjeldsinformasjonsforskriften. Forslaget går ut på å innlemme pantesikret gjeld i ordningen med gjeldsinformasjon («gjeldsregister»). Dette vil bla. medføre at opplysninger om boliggjeld og bilgjeld registreres i gjeldsinformasjonsforetakene og gjøres tilgjengelig for bl.a. finansforetak som skal kredittvurdere sine kunder. Departementet antar at dette vil legge til rette for tryggere og mer presise kredittvurderinger og dermed motvirke gjeldsproblemer i private hushold.

Høringsfristen settes til fredag 14. oktober 2022 kl. 12:00

Med hilsen

Helge Blyberg (e.f.)

fungerende avdelingsdirektør

 

Egil Rokhaug

fagrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Advokatforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidstilsynet

Assessment Global – Norsk verdivurdering AS

Atradius

Barneombudet

Bedriftsforbundet

Bilimportørenes Landsforening

Bisnode Norge AS

Brønnøysundregistrene

Civita

Creditsafe Norge AS

Datatilsynet

Den norske Dataforening

Den norske Dommerforening

Departementene

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Dun and Bradstreet Norge AS

EVRY Norge AS

Experian Gjeldsregister AS

Finans Norge

Finansieringsselskapenes forening

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsstiftelsen FAFO

Frivillighet Norge

Fylkesmennene

Gjeldsoffer-Alliansen

Gjeldsregisteret AS

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Alert Norway

ICJ Norge

IKT-Norge

Institutt for samfunnsforskning

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

KO International AS

Kommunesektorens organisasjon (KS) (Kommunenes Sentralforbund)

Konkurransetilsynet

Kredinor AS

Kredittfakta AS

Kredittopplysningen AS

Kredittreform AS

Landkreditt Bank

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Lederne

Lindorff AS

Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nasjonalbiblioteket

NORDMA

Norges Bank

Norges forskningsråd

Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon

Norges Juristforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges Rederiforbund

Norges Taxiforbund

Norsk Gjeldsinformasjon AS

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Norsk senter for menneskerettigheter

Norske kredittopplysningsbyråers forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Proff AS

Regelrådet

Regjeringsadvokatembetet

Regnskapstall 1881 AS

Riksadvokatembetet

Riksarkivet

SAMFO – Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak

Sekretariatet for konfliktrådene

Senter for rettsinformatikk (SERI)

Sergel Norge AS

Skattedirektoratet

Skatteetaten

Sparebankforeningen i Norge

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

Statens Innkrevingssentral

Statens lånekasse for utdanning

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Sysselmannen på Svalbard

Teknologirådet

Telenor ASA

Telia Norge AS

Toll- og avgiftsdirektoratet

Transportøkonomisk Institutt

UNIO Universitets og høyskoleutdannedes forbund

Universitetene

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Virke Inkasso

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Økokrim