Høring av forslag til endringer i omsetningskravet for biodrivstoff

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.08.2016

Vår ref.: 15/63

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff.

En bakgrunn for høringen er anmodningsvedtak fra Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2016. To ulike alternativer til endring i omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk sendes på høring. Alternativene inneholder ulike delkrav til biodrivstoff med bedre og sikrere klimaeffekt. Alternativene er:

  1. Omsetningskravet økes til 7 pst.
  2. Omsetningskravet økes til 7 pst. kombinert med et nytt delkrav om at 1,5 prosentpoeng av omsatt biodrivstoff skal være dobbelttellende biodrivstoff.

De to alternativene inneholder i tillegg et nytt delkrav for å sikre at omsetningsnivået av bioetanol, som typisk gir bedre klimaeffekt enn biodiesel, ikke reduseres. Det foreslås også enkelte andre forskriftsendringer. Det vises til vedlagt høringsnotat for en nærmere beskrivelse av forslagene og vurdering av konsekvenser. 

Departementet ber spesielt om innspill på markedsmessige forhold og kostnader ved de ulike alternativene der høringsinstansene har annen informasjon enn det som framgår av høringsnotatet. Dette gjelder særskilt pris og tilgang på dobbelttellende biodrivstoff. Produsenter av slikt biodrivstoff oppfordres til å anslå mulig volum i liter som antas å kunne tilbys og leveres til det norske markedet i 2017.

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Ved tekniske problemer kan innspill i stedet sendes pr. e-post til postmottak@kld.dep.no. Merk i så fall innspillet med referanse 15/63.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på nettsidene under høringsuttalelser. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter. Liste over høringsinstanser er vedlagt.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Vi ber om at eventuelle merknader til forslagene er Klima- og miljødepartementet i hende senest fredag 12. august 2016.

 

Med hilsen                                                                        

 

Ingvild A. Sæverud (e.f.)
ekspedisjonssjef

Anne Gislerud (e.f.)
avdelingsdirektør 

A/S Norske Shell

AGA AS

Avfall Norge                                                                        

Avinor AS

Bio8

Biofuel Development                                                           

BioGasol ApS, Danmark                                                                 

Biokraft AS                                                                                     

Bioteknologirådet

Borregaard                                                                                         

Chempolis Biorefining Park, Finland                              

CICERO Senter for klimaforskning                                

Circle K Norge AS                                                                

Domsjö Fabriker AB, Sverige                                           

DONG Energy A/S, Danmark                                        

Eco-1 Bioenergi AS                                                             

Ecopro

Ecoxy AS

Energigass Norge

Energigården AS

Eni Norge

Enova SF

ExxonMobil                                                                                     

Finansdepartementet

Forbrukerrådet

Forsvarsdepartementet

Fortum Oyj, Finland                                                            

Framtiden i våre hender                                                   

Gasnor

GoodFuels Norway                                                             

Green Fuel Nordic Oy, Finland                                       

Greenpeace Norge                                                                           

Inbicon A/S, Danmark                                                         

IVAR

Konkurransetilsynet

KS Bedrift Avfall

Landbruks- og matdepartementet

Lantmännen, Sverige                                                           

Lastebileiernes forening                                                   

Lindum

Lyse Neo

MEC Bioethanol, Danmark                                             

Miljøstiftelsen Bellona                                                         

Miljøstiftelsen Zero                                                              

Natur og Ungdom                                                                

Naturvernforbundet                                                             

Neste Corporation, Finland                                             

NIBIO                                                                                             

NOBIO                                                                                                       

Norfuel                                                                                                        

Norges Automobil-Forbund

Norges Bondelag                                                                 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges Miljøvernforbund                                                

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Industri                                                                                 

Norsk Petroleumsinstitutt                                                

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon                                    

Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratet

Perstorp BioProducts AB/AS                                          

Preem AB, Sverige                                                              

Quantafuel                                                                                       

Regnskogfondet

SABIMA

Samferdselsdepartementet

SEKAB Biofuels & Chemicals AB, Sverige                       

Skatteetaten

SP Energy Technology, Sverige                                      

St1 | Smart Fuel AS                                                             

Statistisk sentralbyrå                                                            

Statkraft                                                                                           

Statoil ASA                                                                                     

Steeper Energy, Danmark                                                

Svebio, Sverige                                                                                

Synsel                                                                                                          

Södra, Sverige                                                                                 

Tolletaten

Transportøkonomisk institutt                                           

UNO X                                                                                                        

UPM Biofuels, Finland                                                        

Vegdirektoratet

WWF-Norge