Høring av forslag til endringer i strømstønadsordningen for husholdninger (timesbasert beregning mv.)

Olje- og energidepartementet sender forslag om endringer i strømstønadsordningen for husholdninger på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.03.2023

Vår ref.: 23/573

Departementet foreslår endringer i midlertidig lov av 22. desember 2021 nr. 170 om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven) og i midlertidig forskrift av 21. januar 2022 nr. 103 om strømstønad, samt endringer i midlertidig forskrift av 1. juni 2022 nr. 952 om prisregulering av fjernvarme til husholdninger med og uten tilknytningsplikt.

Det foreslås at beregningen av strømstønad endres fra å basere seg på gjennomsnittlig spotpris gjennom måneden til å basere seg på spotprisen time for time i det prisområdet kunden tilhører. Forslaget vil gjøre det klarere hvilken strømstøtte som gis til enhver tid. Endringen foreslås å gjelde fra og med strømforbruk i september 2023.

Det foreslås at stønadsgraden økes til 90 prosent alle måneder fra og med forbruk i juni 2023. I tillegg foreslås det at ordningen forlenges slik at den gjelder forbruk ut 2024, og at loven dermed oppheves 1. juli 2025.

I forslaget inngår en ny hjemmel om at nettselskapene skal kunne tilbakekreve stønadsbeløp ved mindre feilutbetalinger. Det foreslås i tillegg enkelte mindre justeringer i regelverket.

Av tidshensyn er det behov for kortere høringsfrist enn ordinært. Departementet ber om innspill innen tirsdag 28. mars 2023.

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen på Regjeringen.no: Høring av forslag til endringer i strømstønadsordningen for husholdninger (timesbasert beregning mv.)

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

 

Med hilsen

Olav Boge (e.f)

avdelingsdirektør                                                               Ida Sperre

                                                                                              seniorrådgiver

Agder Energi Nett AS

Agder fylkeskommune

Akiteselskapet Saudefaldene

Alut AS

Amalie Tofte

Andøy Energi Nett AS

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Asker nett AS

Barents nett AS

Barne- og familiedepartementet

Bindal Kraftlag SA

BKK Nett AS

Breheim Nett AS

Bømlo kraftnett AS

CGI

DE nett AS

DistriktsEnergi

Elinett AS

Elmea AS

Elvenett AS

El-verket Høland AS

Elvia AS

Enida AS

Etna nett AS

Everket AS

Fagne AS

Finansdepartementet

Fjellnett AS

Forbrukerrådet

Fornybar Norge

Forsvarsdepartementet

FØIE AS

Glitre energi nett AS

Griug AS

Hafslund E-CO AS

Hallingdal Kraftnett AS

Hansen CX

Havnett AS

Helse- og omsorgsdepartementet

Hemsil Nett AS

Herøya Nett AS

Huseiernes Landsforbund

Hydro Energi  AS

Hålogaland kraft nett AS

Indre Hordaland kraftnett AS

Innlandet fylkeskommune

Isalten nett AS

Justis- og beredskapsdepartementet

Jæren everk AS

KE nett AS

Klima- og miljødepartementet

Klive AS

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunenes organisasjoner

Kultur - og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kvam energi nett AS

Kvænangen Kraftverk AS

Kystnett AS

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Lede AS

Lega nett AS

LINEA AS

Linja AS

Lucerna AS

Luostejok kraftlag nett AS

Lysna AS

Mellom AS

Meløy Nett AS

Midtnett AS

MIP industrinett AS

Modalen kraftlag SA

Møre og Romsdal fylkeskommune

Mørenett AS

Nettinord AS

Nettselskapet AS

Nordland fylkeskommune

NordlinkNorge AS

Nordvest nett AS

Norefjell Nett AS

Norges Bondelag

Norgesnett AS

Norsk Bioenergiforening - NoBio

Norsk elbilforening

Norsk Fjernvarme

Norske Boligbyggelag

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

OBOS

Odda Energi Nett AS

Oslo kommune

PORSA KRAFTLAG AS

Rakkestad energi AS

Rogaland fylkeskommune

Rollag elektrisitetsverk AS

Romsdalsnett AS

Røros e-verk nett AS

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

Samfunnsbedriftene

Sandøy Nett AS

Sira Kvina Kraftselskap

Skatteetaten

SKIAKERNETT AS

S-nett AS

Stange Energi Nett AS

Stannum AS

Statistisk Sentralbyrå

Statkraft Energi AS

Statnett SF

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Straumen nett AS

Straumnett AS

SUNETT AS

Svorka Energi AS

Sygnir AS

Sør Aurdal Energi AS

Sør-Norge aluminium AS

Tensio TN AS

Tensio TS AS

Tindra Nett AS

Tinfos AS

Trollfjord Nett AS

Troms Kraft  AS

Troms og Finnmark fylkeskommune /Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda

Trøndelag fylkeskommune

Ustekveikja kraftverk DA

Utenriksdepartementet

Uvdal Kraftforsyning SA

Vestall AS

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vestmar nett AS

Vest-Telemark Kraftlag Nett AS

Vevig AS

Viken fylkeskommune

Vissi AS

Vonett AS