Høring av NOU 2023: 23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette NOU 2023: 23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.01.2024

Agder fylkeskommune

Akademikerne

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Bivdu

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den norske Revisorforening

Den norske veterinærforening

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrevernalliansen

Fellesforbundet

Finans Norge

Finansdepartementet

Fiskebåt

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

Fiskeridirektoratet

Forsvarsdepartementet

Handelshøyskolen BI

Havforskningsinstituttet

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes landsforbund

Innlandet fylkeskommune

Justervesenet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kommunesektorens organisasjon

Konkurransetilsynet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystrederiene

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nettverk for fjord- og kystkommuner

NOAH - for dyrs rettigheter

Nofima AS

Nord universitet

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges hytteforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Rederiforbund

Norges sjømatråd AS

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk akkreditering

Norsk friluftsliv

Norsk Industri

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto (NKF - RK)

Norske Lakseelver

Næringslivets hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo kommune

Oslo Metropolian University (OsloMet)

Regelrådet

Regnskap Norge

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sjøfartsdirektoratet

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Skattedirektoratet

Spekter

Standard Norge

Statens Kartverk

Statistisk Sentralbyrå

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Tolletaten

Torskenettverket

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Universitet i Sørøst-Norge

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Veterinærinstituttet

Viken fylkeskommune

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund