Høring av rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring en rapport avgitt av Lysne II-utvalget 26. august 2016 om digitalt grenseforsvar (DGF). Formålet med rapporten har vært å utrede de prinsipielle sider ved en eventuell tilgang for Etterretningstjenesten til digital kommunikasjon som transporteres inn og ut av Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.01.2017

Vår ref.: 2016/2699-1/FD II 5/SIH

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring en rapport avgitt av Lysne II-utvalget 26. august 2016 om digitalt grenseforsvar (DGF). Formålet med rapporten har vært å utrede de prinsipielle sider ved en eventuell tilgang for Etterretningstjenesten til digital kommunikasjon som transporteres inn og ut av Norge. Hensikten med utredningen har vært å stimulere til en bred offentlig debatt om temaet, basert på et opplyst faktum.

Frist for å sende inn høringssvar er 6. januar 2017.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2513635

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Henning Vaglum (e.f.)
ekspedisjonssjef

Geir Anders Fagerheim
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:
1 Høringsinstanser

Brevet med dato (pdf)

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Oslo tingrett
Bergen tingrett
Trondheim tingrett
Nord-Troms tingrett
Kristiansand tingrett
Tønsberg tingrett

Etterretningstjenesten
Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA)
Generaladvokaten
Kriminalpolitisentralen (Kripos)
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Statsadvokatembetene

Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Finanstilsynet
Forsvaret
Fylkesmennene
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kommunal Informasjonssikkerhet (KINS)
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Norges Bank
Riksrevisjonen
SINTEF
Skatteetaten
Statens strålevern
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)
Teknologirådet

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Sivilombudsmannen

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Institutt for forsvarsstudier (IFS)
Forsvarets stabsskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk Romsenter
Norsk Senter for Menneskerettigheter
Politihøyskolen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø

Advokatforeningen
Akademikerne
Amnesty International Norge
Befalets fellesorganisasjon (BFO)
Den Norske Atlanterhavskomité (DNAK)
Den Norske Dataforening
Den Norske Dommerforening
Finans Norge
FinansCERT
ITAKT
Krigstoleutdannede offiserers landsforening (KOL)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret
NGO-forum for menneskerettighetene
Norges forskningsråd
Norges forsvarsforening
Norges Juristforbund
Norsk militærjuridisk forening
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk offisersforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Norsk PEN
Norsk Personvernforening
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Norsk Studentorganisasjon
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Organisasjonen mot politisk overvåking (OPO)
Politiets Fellesforbund
Rettspolitisk forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

IBM AS
Kongsberg Gruppen
Microsoft Norge AS
NAMMO AS
Software Innovation
Statnett SF
Statoil ASA
TDC Norge AS
Telenor AS
Teleplan AS
Telia AS
Uninett AS

Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Rikskringkasting