Høring av utkast til endringer i dyrehelsepersonelloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2008

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet sendte 27. november forslag til endring av dyrehelsepersonelloven på 3 mnds høring.

Foreslår endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Endringer foreslås for å implementere bestemmelser i direktiv 2005/36/EF om godkjenning av faglige kvalifikasjoner.  I tillegg foreslås noen mindre justeringer av loven. 

Direktiv 2005/36/EF gjelder fra 20. oktober 2007 for EUs medlemsland. Direktivet passerte EØS komiteen 26. oktober 2007. Kunnskapsdepartementet, som er hovedansvarlig for direktivet, vil fremme en St.prp. for å få Stortingets godkjennelse for å innlemme direktivet i EØS-avtalen. 

Direktivet erstatter og viderefører tidligere direktiver som er implementert, men det har også nye bestemmelser om midlertidig tjeneste og bruk av tittel. Det må derfor gjøres endringer i dyrehelsepersonelloven § 16 om bruk av tittel. I tillegg foreslås endring i § 2 som definerer dyrehelsepersonell og justeringer som følge av dette.