Høring av utkast til endringer i dyrehelsepersonelloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2008

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet sendte 27. november forslag til endring av dyrehelsepersonelloven på 3 mnds høring.

Foreslår endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Endringer foreslås for å implementere bestemmelser i direktiv 2005/36/EF om godkjenning av faglige kvalifikasjoner.  I tillegg foreslås noen mindre justeringer av loven. 

Direktiv 2005/36/EF gjelder fra 20. oktober 2007 for EUs medlemsland. Direktivet passerte EØS komiteen 26. oktober 2007. Kunnskapsdepartementet, som er hovedansvarlig for direktivet, vil fremme en St.prp. for å få Stortingets godkjennelse for å innlemme direktivet i EØS-avtalen. 

Direktivet erstatter og viderefører tidligere direktiver som er implementert, men det har også nye bestemmelser om midlertidig tjeneste og bruk av tittel. Det må derfor gjøres endringer i dyrehelsepersonelloven § 16 om bruk av tittel. I tillegg foreslås endring i § 2 som definerer dyrehelsepersonell og justeringer som følge av dette.

Vår ref.: 200701195

Landbruks- og matdepartementet foreslår endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Endringer foreslås for å implementere bestemmelser i direktiv 2005/36/EF om godkjenning av faglige kvalifikasjoner.  I tillegg foreslås noen mindre justeringer av loven.

Direktiv 2005/36/EF gjelder fra 20. oktober 2007 for EUs medlemsland. Direktivet passerte EØS komiteen 26. oktober 2007. Kunnskapsdepartementet, som er hovedansvarlig for direktivet, vil fremme en St.prp. for å få Stortingets godkjennelse for å innlemme direktivet i EØS-avtalen.

Direktivet erstatter og viderefører tidligere direktiver som er implementert, men det har også nye bestemmelser om midlertidig tjeneste og bruk av tittel. Det må derfor gjøres endringer i dyrehelsepersonelloven § 16 om bruk av tittel. I tillegg foreslås endring i § 2 som definerer dyrehelsepersonell og justeringer som følge av dette.

Vedlagt følger høringsutkast til endring av dyrehelsepersonelloven. Høringsinnspill bes sendt til Landbruks- og matdepartementet. Høringsfrist er 1. mars 2008

Med hilsen

Eva Grendstad (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                      Marit Bergliot Braathen
                                                                                      rådgiver

Departementene

Akademikerne, Akersgt. 16, 0158 OSLO
Den norske veterinærforening, Postboks 6781 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Dyrebeskyttelsen i Norge, Karl Johansgt. 6, 0154 OSLO
Dyrevernalliansen, Brenneriveien 7, 0182 OSLO
Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening, Bontelabo 2, 5003 BERGEN
Tekna – Teknisk- naturvitenskapelig forening, Postboks 2312 Solli, 0201 OSLO
Fjørfebransjens landsforening, Postboks 6279 Etterstad, 0165 OSLO
GENO, 2335 STANGE
Helsetjenesten for storfe, Postboks 58, 1432 ÅS
Helsetjenesten for svin, Postboks 8156 Dep., 0033 OSLO
KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Mattilsynet, Hovedkontoret, Felles Postmottak, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
NOAH – for dyrs rettigheter, Osterhaugsgt. 12, 0183 OSLO
Norges Bondelag, Schweigaardsgt. 34c, 0191 OSLO
Norges pelsdyravlslag, Postboks 145 Økern, 0509 OSLO
Norges veterinærhøgskole, Postboks 8146 Dep., 0033 OSLO
Norsk bonde- og småbrukarlag, Øvre Vollgate 9, 0158 OSLO
Norsk Fjørfelag, Lørenveien 38, 0585 OSLO
Norsk Huskattforening, Ragnhild Schibbyes vei 36, 0968 OSLO
Norsk Kennel Klub, Nils Hansensvei 20, 0667 OSLO
Norsk sau- og geitalslag, Postboks 2323 Solli, 0201 OSLO
Norsvin, Furnesvegen 221, 2319 HAMAR
Rådet for dyreetikk, v/Cecilie Meidell, Veterinærinstituttet, Postboks 8156 Dep. 0033 OSLO
Statens landbruksforvaltning, Postboks 8140 Dep., 0033 OSLO
Universitet for miljø- og biovitenskap, 1432 ÅS
Universitetet i Bergen, Professor Keyers gate 8, 5007 BERGEN
Universitetet i Tromsø, 9037 TROMSØ
Veterinærinstituttet, Postboks 8156 Dep., 0033 OSLO

Til toppen