Høring av utkast til forskrift om salær til advokater i saker etter etterretningstjenesteloven

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring et forslag til forskrift om salær fra det offentlige til særskilte advokater i saker etter etterretningstjenesteloven.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 01.09.2023

Vår ref.: 2016/2773

Bakgrunnen for forslaget er at etterretningstjenesteloven (2020) og senere lovendringer har innført krav om domstolskontroll i flere typer saker som angår Etterretningstjenestens virksomhet. Det skal i disse sakene oppnevnes en særskilt advokat som skal ivareta hensynet til kontradiksjon. Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.v. omfatter ikke særskilte advokater oppnevnt etter etterretningstjenesteloven.

Det er derfor behov for at Forsvarsdepartementet fastsetter en forskrift, med hjemmel i etterretningstjenesteloven § 8-5 siste ledd, som sikrer at de særskilte advokatene får dekket sine utgifter. I tillegg til godtgjøring ifm saker for domstolen foreslår forskriften også hjemmel for godtgjøring for medgått tid til kompetansetiltak.  

Frist for å inngi høringssvar er 1. september 2023.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsbrevet med vedlegg bør forelegges eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Alle kan avgi høringsuttalelse. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Statsministerens kontor

Høyesterett

Oslo tingrett

Forsvarsstaben

Etterretningstjenesten

Generaladvokaten

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norges institusjon for menneskerettigheter

Sivilombudet

EOS-utvalget

Den norske advokatforening

Akademikerne

Den norske dommerforening

Landsorganisasjonen i Norge

Befalets fellesorganisasjon

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Norges forsvarsforening

Juristforbundet

NITO

Norges offisers- og spesialistforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Agder lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett

Eidsivating lagmannsrett

Frostating lagmannsrett

Gulating lagmannsrett

Hålogaland lagmannsrett