Høring av utkast til gjennomføring av winding-up direktivets lovvalgsbestemmelser

Høring av utkast til gjennomføring av winding-up direktivets lovvalgsbestemmelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.05.2017

Vår ref.: 15/3611 FMA IHE

Finansdepartementet viser til vedlagte høringsnotat og utkast til endringer i finansforetaksloven og forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) utarbeidet av Finanstilsynet. 

Finansdepartementet ba i brev 10. oktober 2016 Finanstilsynet om å utarbeide utkast til regler som gjennomfører lovvalgsreglene i direktiv 2001/24/EF (winding-up direktivet). Dette utkastet sendes nå på høring. 

Winding-up direktivet gjelder reorganisering og avvikling av kredittinstitusjoner. 

I høringsnotatet har Finanstilsynet foreslått at EØS-reglene som svarer til direktivets lovvalgsbestemmelser gjennomføres i et eget kapittel i finansforetaksforskriften, og at forskriftshjemmelen i finansforetaksloven § 21-7 presiseres slik at den dekker utkastet til forskrift. 

Gjennomføring av utkastet til forskrift vil innebære at direktivets lovvalgsregler nå vil komme eksplisitt til uttrykk i forskrift, som kan medføre en klargjøring av lovvalgsbestemmelsene og at det blir mer forutsigbart å avgjøre hvilket av de aktuelle lands rett som kommer til anvendelse i nærmere angitte tilfeller. 

Høringsfristen er 27. mai 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Med hilsen 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

 

 

 

 

 

Alle departementene
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bankenes sikringsfond
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Den norske advokatforening
Den norske revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges handelshøyskole
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norske finansanalytikeres forening
Norske kredittopplysningsbyråers forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø