Høring - Banklovkommisjonens utredning nr. 10 - Konkurranse i kollektiv livsforsikring”

Resultat: Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) om kommunale pensjonsordninger mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/1055 FM GRo

5.03.2003

Banklovkommisjonens utredning nr. 10 ”Konkurranse i kollektiv livsforsikring”

1. Bakgrunn

Finansdepartementet sendte 15. mai 2002 en forespørsel til Banklovkommisjonen der kommisjonen ble bedt om å vurdere tiltak for å sikre fri konkurranse på markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger. Kommisjonen ble bedt om å vurdere problemstillinger knyttet til premieberegning i, og flytting fra, KLP og å utarbeide forslag til eventuelle tiltak.

Problemstillinger knyttet til kommunale tjenestepensjoner ble tatt opp allerede i år 2000 i et dokument-8 forslag fra Erna Solberg og Per-Kristian Foss om å be den daværende regjering gjennomføre tiltak for å sikre fri konkurranse på markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger, jf. Dokument nr. 8:38 (1999-2000).

Vinteren 2002 la også stortingsrepresentantene Per Sandberg, Siv Jensen og Gjermund Hagesæter fram et dokument 8-forslag om å be regjeringen gjennomføre tiltak for å sikre fri konkurranse i markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger. Forslagsstillerne mente at konkurransen mellom tilbydere av kommunale pensjonsordninger ikke fungerte tilfredsstillende, og de pekte blant annet på dispensasjonen fra forsikringsvirksomhetsloven § 7-6 som ble gitt til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) i 1990, samt bestemmelser inntatt i Hovedtariffavtalen i 1998 om at pensjonsordningen skal være basert på et finansieringssystem som er kjønnsnøytralt og som ikke virker utstøtende på eldre arbeidstakere. Et flertall i finanskomiteen uttalte i den etterfølgende innstillingen til Stortinget at det er viktig å sikre at konkurransen fungerer i markedet for kommunale pensjonsordninger. Flertallet var også enig med Finansminister Per-Kristian Foss i at det var hensiktsmessig at Banklovkommisjonen ble bedt om å vurdere problemstillinger knyttet til KLPs premieberegning og flytting fra selskapet.

2. Kort om Banklovkommisjonens utredning

Banklovkommisjonens 10. utredning ”Konkurranse i kollektiv livsforsikring” ble overlevert finansminister Per-Kristian Foss 5. mars 2003. Utredningen drøfter sentrale problemstillinger knyttet til konkurranseforholdene i markedet for kollektiv pensjonssparing og er delt i to deler. Del I omhandler ny lovgivning om kommunale tjenestepensjonsordninger. Banklovkommisjonen har gitt en omfattende innføring i, og drøfting av, pensjonsprodukter i kommunal sektor. Kommisjonen legger opp til at samtlige livsforsikringsselskaper skal kunne tilby kommunale tjenestepensjoner som imøtekommer de krav som etter Arbeidsrettens dom av 8. oktober 2002 følger av Hovedtariffavtalen for kommuner mv.

Av tidsmessige grunner ble det i Banklovkommisjonens 7. utredning ikke foretatt en gjennomgang av reglene om flytting av forsikringskontakter med hjemmel i forsikringsvirksomhetsloven § 7-8. I kommisjonens 10. utredning del II foreslås et samlet sett lovregler om flytting av kontrakter for livs- og pensjonsforsikring. Banklovkommisjonen har lagt opp til en forenkling, opprydding og modernisering av flyttebestemmelser som i dag er gitt i forskrifter.

Banklovkommisjonen har i sitt forslag vedrørende kommunale tjenestepensjonsordninger lagt stor vekt på å tilpasse lovreglene til Hovedtariffavtalens krav. Dette resulterer i et opplegg med adgang til gjennomsnittspremier i stedet for individuelt baserte premier, som er det som ellers følger av forsikringsvirksomhetslovens regler. I lys av dette har Finansdepartementet under reist visse spørsmål knyttet til gjennomsnittsberegningen.

3. Nærmere om Banklovkommisjonens forslag om adgang til premieutjevning i fellesordning

Banklovkommisjonen har i sin utredning blant annet foretatt en meget grundig kartlegging av kommunale tjenestepensjonsordninger. En sentral del av utredningen gir en innføring i, og beskrivelse av, det system for premieutjevning som er benyttet og fremdeles er under utvikling i KLP.

Banklovkommisjonen foreslår at samtlige livsforsikringsselskaper skal ha adgang til å utjevne forsikringspremie mellom kommunale pensjonsordninger. Forslaget innebærer at livselskapene kan velge å opprette fellesordninger som består av pensjonsordningene for flere kommunale arbeidsgivere. I lovforslaget er det lagt opp til at årlig premie for en pensjonsordning skal bestå av ordinær årspremie, reguleringspremie og særskilte engangspremier for ytelser som ikke kan premiesettes på forhånd. Samlet ordinær årspremie som tilføres en fellesordning skal fastsettes etter forsikringstekniske beregninger og vil for eksempel være avhengig av alder, kjønn og lønnsnivå for medlemmene i de kommunale pensjonsordningene som omfattes. Den samlede årspremien fordeles etter forslaget over pensjonsordningene i fellesordningen, slik at den enkelte kommunale arbeidsgiver betaler en andel som ikke avhenger av karakteristika ved pensjonsordningens medlemmer som eksempelvis kjønn, alder og lønnsnivå osv.

Etter lovforslaget kan det fastsettes i forsikringsavtalen i hvilken utstrekning særskilte engangspremier for ytelser som ikke kan premiesettes på forhånd, skal beregnes for hver pensjonsordning eller helt eller delvis ved gjennomsnittsberegning. Det vises for øvrig til utkastet til § 8b-6 i lovforslaget.

Banklovkommisjonen foreslår at det ikke skal være en plikt for selskapene å tilby løsninger der forsikringspremiene utjevnes over flere kommunale arbeidsgivere, men kun en adgang til å opprette fellesordninger. Denne adgangen skal være lik for samtlige selskaper som ønsker å tilby kommunale pensjonsordninger. I alle tilfelle skal premiereserven for den enkelte pensjonsordning beregnes på vanlig måte, dvs. på bakgrunn av blant annet karakteristika som nevnt over.

Finansdepartementet anser det som viktig at tilbyderne av kommunale pensjonsordninger må forholde seg til de samme regler, og at en ved lovgivningen legger vekt på hvilke produkter som kommunene etterspør. Med dette utgangspunktet er det viktig at man ved utformingen av lovforslagene avveier fordeler og ulemper ved et system med utjevning av premier mellom ulike kunder.

Departementet viser til at Kvidalutvalget i NOU 2001: 27 fant at en modell med obligatorisk utjevning av forsikringspremie mellom kundegrupper i samme selskap, ville kunne gi ustabilitet i forsikringsmarkedet. Departementet antar at fare for svekket stabilitet vil være avhengig av om sammensetning av arbeidstakere innebærer betydelig eller marginal kryssubsidiering mellom de ulike kommunale arbeidsgivere i en fellesordning. Departementet viser i denne sammenheng til at premien, særlig i mindre kollektiver, vil påvirkes av endret sammensetning av pensjonsordninger innen fellesporteføljen. Departementet ber om høringsinstansenes vurdering av hvilken virkning slike premieendringer vil kunne ha på forsikringsmarkedets funksjon, og særlig om endringer i fellesporteføljen vil kunne utløse kjedereaksjoner av premieendringer med påfølgende skifte av leverandører, herunder om dette kan unngås/motvirkes ved at den enkelte fellesordning består av noenlunde like pensjonsordninger.

Utjevning av premier skal etter Banklovkommisjonens utkast skje i fellesordninger i det enkelte livsforsikringsselskap. Hensikten med dannelsen av kollektivene er å utligne premieforskjeller grunnet kjønn og alder. Fellesordningens evne til å utligne kostnadsforskjeller avhenger av antall pensjonsordninger i fellesordningen, og deres størrelse. Høringsinstansene bes om å gi merknader til om forslaget synes å gi en hensiktsmessig utjevning av premieforskjeller grunnet alder og kjønn, herunder om forslaget er egnet for bruk i små fellesordninger og for kommunale pensjonskasser.

Departementet legger til grunn at konkurranse normalt vil innebære at premien settes nær reell forsikringskostnad (pris lik kostnad), og være til hinder for utstrakt grad av kryssubsidiering mellom kunder. Departementet ber om høringsinstansenes merknader til om virksom konkurranse mellom ulike livsforsikringsseelskaper vil kunne ivaretas innenfor et system med gjennomsnittspremier.

4. Videre oppfølging

I henhold til budsjettavtalen mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene skal regjeringen legge fram en odelstingsproposisjon vedrørende kommunale tjenestepensjoner senest 1. november 2003. Departementet ber derfor om høringsinstansenes merknader innen tirsdag 20. mai 2003.

Det bes om at høringsuttalelser som overskrider en side, i tillegg til å bli sendt i papirform, også vedlegges på diskett eller sendes arkiv.postmottak@finans.dep.no. Høringsuttalelser uten merknader leveres kun i papirform.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Vedlegg: Banklovkommisjonens utredning nr. 10 om Konkurranse i kollektiv livsforsikring.

Vedlagt følger utredningen i ferdig trykket utgave. NOU 2003: 11 Konkurranse i kollektiv livsforsikring

Akademikerne
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Gjensidige NOR
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Kommunal Landspensjonskasse
Kommuneforbundet
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landslaget for Regnskapskonsulenter
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Lørenskog kommune
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Kommunerevisorforening
Coop NKL
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Postbanken
Premium Forvaltningssystemer AS
Rikstrygdeverket
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk Sentralbyrå
Storebrand Livsforsikring AS
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Vital Forsikring ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund