Høring - Endring av luftfartsloven - Eftarevisjon

Resultat: Ot.prp.nr. 91 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) Innst.O.nr. 1 (2002-2003) Innstilling fra samferdselskomiteen om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.04.2002