Høring - Endring av luftfartsloven - Eftarevisjon

Resultat: Ot.prp.nr. 91 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) Innst.O.nr. 1 (2002-2003) Innstilling fra samferdselskomiteen om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.04.2002

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/886-701.0

21.03.2002

FORSLAG TIL ENDRING I LUFTFARTSLOVEN og forslag til forskrift om gjennomføring av revisjon av EFTA-avtalen

Til høringsinstansene

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i lov om luftfart av 11. juni 1993 nr. 101 samt forslag til forskrift om gjennomføring av revisjon av EFTA-avtalen.

Nedenfor redegjøres det for bakgrunnen for lovforslaget og forslaget til ny forskrift. Deretter er det foretatt en vurdering av administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget. Til slutt følger forslaget til lovendring. Forslaget til forskrift følger som eget vedlegg.

Liste over høringsinstanser ligger ved. Instansene bes vurdere om forslagene bør forelegges for eventuelle underordnede organer. Det er besluttet å fravike den ordinære høringsfristens lengde. Fravikelse av høringsfristens lengde er besluttet av statsråden.

Eventuell uttalelse til forslagene bes sendt Samferdselsdepartementet innen 19. april 2002.

BAKGRUNNEN FOR FORSLAGENE

EFTA-samarbeidet består i dag mellom Sveits, Liechtenstein, Island og Norge. EFTA-konvensjonen, som regulerer samarbeidet, er nylig revidert. Den direkte foranledningen til revisjonen var inngåelsen av bilaterale avtaler mellom Sveits og EU i juni 1999. På bakgrunn av disse avtalene ble det på EFTAs ministermøte i Genève i desember 1999 enighet om å sette i gang arbeidet med å oppgradere EFTA-konvensjonen og utarbeide konkrete forslag til hvordan tilsvarende bestemmelser som i avtalene mellom Sveits og EU kunne innarbeides i EFTA-konvensjonen.

Formålet med revisjonen var å bringe EFTA-samarbeidet opp på et tilsvarende nivå som det nye avtaleverket mellom Sveits og EU, og derved unngå uheldig diskriminering mellom EFTA-borgere og -foretak på den ene side, og EU-borgere og -foretak på den andre side, når avtalene mellom Sveits og EU trer i kraft. Dette skjer i følge de siste opplysningene, den 1. mai 2002, og den reviderte EFTA-konvensjonen skal etter planen tre i kraft samme dato.

Avtalen gjelder i praksis bare forbindelsene mellom Sveits på den ene side og de tre EFTA/EØS-medlemmene på den andre. Forbindelsen mellom Island, Liechtenstein og Norge forblir regulert av EØS-avtalen.

Den reviderte EFTA-konvensjonen vil i store trekk innebære at sveitsiske luftfartsselskaper gis samme behandling som EØS-selskapene med hensyn til markedsadgang og etableringsrett i EFTA-landene og markedsadgang EFTA-landene imellom.

Departementet foreslår på denne bakgrunn å endre luftfartsloven og gi en ny forskrift slik at EFTA-avtalen blir en del av norsk rett på luftfartens område.

I luftfartsloven kapittel XVI om EØS-regler er det i paragraf 16-1 gitt fullmakt til Kongen til å gi forskrifter om utfylling og gjennomføring av EØS-avtalen på luftfartens område. Denne kompetansen er ved kongelig resolusjon 6. april 2001 delegert til Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet ser det som hensiktsmessig at man har en tilsvarende ordning i forhold til den revisjonen som er foretatt av EFTA-avtalen.

Departementet foreslår på bakgrunn av ovennevnte å gi en ny bestemmelse i luftfartsloven kapittel XVI der departementet blir gitt kompetanse til å gi forskrifter om utfylling og gjennomføring av EFTA-avtalen på luftfartens område. Videre at reglene gitt i medhold av denne bestemmelsen skal gå foran lovens alminnelige bestemmelser.

Videre foreslår departementet å gi en forskrift som innebærer at visse deler av angitte Rådsforordninger og Direktiv som er en del av EØS-avtalen, og som er implementert som forskrifter i norsk rett gis anvendelse overfor land som er med i EFTA og som ikke er en del av EØS-avtalen dvs. Sveits.

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslagene vil i første rekke få praktisk virkning for sveitsiske selskaper. I og med at Norge i dag har en liberal luftfartsavtale med Sveits, vil de sveitsiske selskapene allerede ha anledning til å utøve en del av rettighetene som inngår i den reviderte avtalen. Selskapene vil imidlertid i tillegg få anledning til å etablere seg i Norge samt at de kan delta i anbud på de regionale flyrutene og utføre kabotasje. Det antas imidlertid at de administrative og økonomiske konsekvensene vil være av mindre betydning.

FORSLAG TIL ENDRING I LOV 11. JUNI 1993 NR. 101 OM LUFTFART

Overskriften til kapittel XIV skal lyde:

Særlige regler om EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen

§ 16-2 skal lyde:

Departementet kan gi forskrifter om utfylling og gjennomføring av EFTA-avtalen på luftfartens område.

Regler gitt i medhold av første ledd skal gå foran lovens alminnelige bestemmelser.

Med hilsen

Torbjørn Lothe e.f.


Anne Margrethe Viken

Forskrift om gjennomføring og håndheving av EFTA-avtalen på luftfartens område

Fastsatt av Samferdselsdepartementet ….. 2002 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart § 16-2

§ 1. Følgende rådsforordninger og direktiv i EØS-avtalen, som gjelder som norsk forskrift, gis anvendelse overfor de EFTA-statene som ikke er en del av EØS-avtalen:

 1. Rådsforordning nr. 2407/92 av 23. juli 1992 om lisenser til luftfartsselskaper, artikkel 1-18 (Henvisningen til EF-traktatens artikkel 169 i 13, nr. 3, skal forstås som en henvisning til prosedyrene i denne avtale.)
 2. Rådsforordning nr. 2408/92 av 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, artikkel 1-10 og 12-15. (Bestemmelsene i forordningen skal for denne konvensjonens formål leses med følgende tilpasning: Vedleggene til forordningen skal kun omfatte lufthavner i EFTA-statene.)
 3. Rådsforordning nr. 2409/92 av 23. juli 1992 om takster og rater i lufttrafikk, artikkel 1-11.
 4. Rådsforordning nr. 295/91 av 4. februar 1991 om fastsettelse av felles regler for en erstatningsordning ved nektet ombordstigning i regelbundet luftfart, artikkel 1-9.
 5. Rådsforordning nr. 2299/89 av 24. juli 1989 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer, sist endret ved rådsforordning nr. 3089/93, artikkel 1-22.
 6. Rådsforordning nr. 3089/93 av 29. oktober 1993 om endring av forordning (EØF) nr. 2299/89 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer, artikkel 1.
 7. Rådsdirektiv nr. 80/51 av 20. desember 1979 om begrensning av støyemisjon fra subsoniske luftfartøyer, sist endret ved direktiv 83/206/EØF, artikkel 1-9.
 8. Rådsdirektiv nr. 89/629 av 4. desember 1989 om begrensning av støyemisjon fra sivile subsoniske jetfly, artikkel 1-8.
 9. Rådsdirektiv 92/14 av 2. mars 1992 om begrensning i bruk av fly omfattet av del II kapittel 2 i bind 1 av vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, 2. utgave (1988), artikkel 1-11.
 10. Rådsdirektiv nr. 91/670 av 16. desember 1991 om gjensidig godkjenning av personsertifikater for å utøve funksjoner i sivil luftfart, artikkel 1-8.
 11. Rådsforordning nr. 95/93 av 18. januar 1993 om fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker på lufthavnene i Fellesskapet, artikkel 1-12.
 12. Rådsdirektiv nr. 96/67 av 15. oktober 1996 om adgang til markedet for lufthavnrelaterte tjenester i lufthavnene i Fellesskapet, artikkel 1-9, 11-23 og 25.
 13. Rådsforordning nr. 2027/97 av 9. oktober 1997 om luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker, artikkel 1-8.
 14. Rådsforordning nr. 323/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 2299/89 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer (CRS), artikkel 1 og 2.
 15. Rådsforordning nr. 3922/91 av 16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart, artikkel 1-3, artikkel 4 nr. 2, artikkel 5-11 og artikkel 13
 16. Rådsdirektiv nr. 93/65 av 19. juli 1993 om definisjon og bruk av samsvarende tekniske spesifikasjoner for anskaffelse av utstyr og systemer for styring av lufttrafikken, artikkel 1-5 og 7-10. Bestemmelsene i direktivet skal for formålet i denne konvensjon leses med følgende tilpasning: Vedlegget bør tilpasses slik at det inkluderer organisasjoner i EFTA-statene som omfattes av artikkel 5.
 17. Kommisjonsdirektiv nr. 97/15 av 25. mars 1997 om vedtaking av Eurocontrol-standarder og om endring av rådsdirektiv 93/65/EØF om definisjon og bruk av samsvarende tekniske spesifikasjoner for anskaffelse av utstyr og systemer for styring av lufttrafikken, artikkel 1-4 og 6.
 18. Rådsdirektiv nr. 94/56/EF av 21. november 1994 om fastsettelse av de grunnleggende prinsipper for undersøkelse av ulykker og hendelser innen sivil luftfart, artikkel 1-13.
 19. Rådsdirektiv nr. 90/314 av 13. juni 1990 om pakkereiser, herunder pakkeferier og pakketurer, artikkel 1-10.
 20. Rådsdirektiv nr. 93/13 av 5. april 1993 om urimelige vilkår i forbrukeravtaler, artikkel 1-11.

Finansdepartementet
Flyselskapenes Landsforening
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
Luftfartstilsynet
Luftfartsverket
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet