Høring - Endring av sammensetningen av Domstoladministrasjonens styre

Frist: 30.03.2005

Justisdepartementet foreslår å endre bestemmelsen om sammensetning av domstolsadministrasjonens styre. Forslaget innebærer at styret utvides til ni medlemmer, og sendes nå ut på høring. (23.02)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200411013 SIA HEF

16.02.2005


Høring – Endring av sammensetningen av domstoladministrasjonens styre

Stortinget besluttet i desember i fjor at administrasjonen av jordskifterettene skal flyttes fra Landbruksdepartementet til Domstoladministrasjonen, jf. Odelstingets beslutning 11. desember 2003 (Besl.O.nr. 42 (2003-2004), jf. Ot.prp.nr. 106 (2002-2003)).

Stortinget vedtok samtidig endringer i domstolloven § 33 a slik at jordskifterettene blir representert i Domstoladministrasjonens styre (jf. lov 20. februar 2004 nr. 7). Lovendringen innebærer at den ene av dagens tre dommerrepresentanter fra de alminnelige domstoler byttes ut med en jordskiftedommer eller en jordskifteoverdommer. Endringen er ikke trådt i kraft.

Etter nærmere vurdering ønsker Justisdepartementet å fremme et forslag om ny endring av bestemmelsen i § 33 a om styresammensetningen.

Domstoladministrasjonens styre skal i henhold til gjeldende regler bestå av syv personer: tre dommere og to advokater oppnevnt av Kongen, og to medlemmer valgt av Stortinget. Den ene dommeren kan byttes ut med en representant for de andre tilsatte i domstolen, jf. § 33 a første ledd annet punktum. Denne adgangen er benyttet, slik at det pr. i dag er to dommere og en annen ansatt i domstolene i styret. Dersom denne praksisen skal fortsette, vil lovendringen 20. februar 2004 innebære at bare ett av styrets syv medlemmer er en dommer fra de alminnelige domstolene. Dette er etter Justisdepartementets syn vanskelig forenlig med de opprinnelige intensjonene bak styresammensetningen. Det vises bl.a. til departementets uttalelser i Ot.prp. nr 44 (2000-2001) side 80:

”Det følger av hensynene bak opprettelsen av et styre at medlemmene samlet må besitte både innsikt og engasjement i samfunnsmessige problemstillinger, så vel som høy domstolfaglig og domstoladministrativ kompetanse.

(...) Ønsket om bred domstolkompetanse i styret gjør at det må sitte dommere i styret. Det er viktig at den praktiske domstolerfaring er tungt representert i et slikt styre, som skal spille en aktiv rolle i det administrative arbeidet og utviklingsarbeidet overfor domstolene. Det er ønskelig at dommerrepresentantene har erfaring fra ulike typer domstoler (...)

Selv om det som hovedregel bør oppnevnes tre dommere (...), bør det åpnes for at Kongen kan erstatte ett av de tre dommermedlemmene med en annen særlig kvalifisert representant for domstolene. ”

Dersom man vil få inn jordskiftefaglig kompetanse i styret uten å redusere antallet representanter fra de alminnelige domstoler, kan dette løses ved å utvide dagens styre med ytterligere to medlemmer (to pga. oddetallsregelen). Det ene medlemmet bør være en jordskiftedommer, mens det andre bør være en representant for de alminnelige domstolene. Dette vil innebære at domstolsrepresentantene, herunder representanten fra jordskifterettene, vil få flertall i styret (fem av ni mot tre av syv i dag), men det er etter departementets syn likevel den løsningen som stemmer best overens med hensynene bak styresammensetningen slik de fremkommer i Ot. prp. nr. 44 (2000-2001). Dette vil dessuten gjøre det mulig å ha en dommer fra hver instans i de alminnelige domstoler i styret, i tillegg til en representant fra domstolenes øvrige tilsatte.

Vi foreslår på denne bakgrunn følgende endring i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven):

§ 33 a første ledd skal lyde:

Styret for domstoladministrasjonen består av ni medlemmer med personlige varamedlemmer. Kongen oppnevner fire dommere, en jordskiftedommer eller jordskifteoverdommer og to advokater til styret, og Stortinget velger to medlemmer. Kongen kan oppnevne en annen særlig kvalifisert representant for domstolene i stedet for en av de fire dommerne. Kongen fastsetter hvilket medlem som skal være leder for styret for domstoladministrasjonen.

Da oppnevningsperioden for flere av dagens styremedlemmer utgår 31. juli 2005, vil det være hensiktsmessig om lovendringen kan tre i kraft 1. august 2005.

Vi ber om at høringsinstansenes syn innen 30. mars 2005, jf. utredningsinstruksen pkt. 5.2 jf. pkt. 1.3.

Høringsuttalelsene sendes til Justisdepartementet, Sivilavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å legge forslaget frem for underordnete etater eller andre organer som ikke er nevnt i høringslisten.


Med hilsen

Anne K. Herse e.f.
ekspedisjonssjef

Hege Feiring
seniorrådgiver

Departementene
Riksadvokaten
Regjeringsadvokaten
Fylkesmennene
Politidirektoratet
Domstoladministrasjonen
Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Jordskifterettene/jordskifteoverrettene
Kommunenes Sentralforbund
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Datatilsynet