Høring - endring i finansforetaksforskriften - fullmakt for styret i sparebanker mv. til å beslutte utdeling av utbytte

Finansdepartementet sender med dette på høring endring i finansforetaksforskriften - fullmakt for styret i sparebanker mv. til å beslutte utdeling av utbytte

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.02.2021

Vår ref.: 21/813

Finansdepartementet sender med dette på høring endring i finansforetaksforskriften - fullmakt for styret i sparebanker mv. til å beslutte utdeling av utbytte

Som følge av covid 19-pandemien og i tråd med anbefalinger fra Det europeiske systemrisikorådet (ESRB), uttrykte Finansdepartementet 20. januar 2021 en forventning om at norske banker som etter en forsiktig vurdering og basert på ESRBs anbefaling finner grunnlag for utdelinger, holder samlede utdelinger innenfor maksimalt 30 prosent av kumulert årsresultat for årene 2019 og 2020 frem til 30. september i år.

For finansforetak som er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, kan generalforsamlingen ved godkjenning av årsregnskapet gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte frem til neste ordinære generalforsamling, jf. finansforetaksloven § 7-4 første ledd og aksjelovene § 8-2 annet ledd. Regelverket er ikke til hinder for utdeling av årets overskuddsmidler i flere omganger. Den nevnte bestemmelsen i aksjelovene er ikke uttrykkelig gjort gjeldende for finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, jf. finansforetaksloven § 7-4 annet ledd.

Finanstilsynet har etter oppdrag fra Finansdepartementet 20. januar 2021 utarbeidet et høringsnotat med utkast til forskrift som gjør allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd gjeldende for finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Høringsnotatet ble oversendt til departementet 8. februar 2021.

Departementet ber om eventuelle merknader til den foreslåtte endringen i finansforetaksforskriften innen 22. februar 2021.

Finansdepartementet har besluttet fravikelse av minimumsfristen for høring i utredningsinstruksens punkt 3-3, jf. instruksens punkt 1-4.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

 

Geir Åvitsland e.f.

ekspedisjonssjef

 

                                                              Jens Christian Werring-Westly

                                                             konstituert avdelingsdirektør

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bankenes sikringsfond
Barne- og familiedepartementet
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Caritas Norge
Changemaker
Coop Norge SA
Datatilsynet
Deloitte  AS
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Energi Norge
Equinor
EVRY
Finans Norge
Finansdepartementet
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsdepartementet
Forum for Utvikling og Miljø
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Industri Energi
Initiativ for etisk handel
Juridisk rådgivning for kvinner
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
KnowledgeGroup AS
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
Kpmg AS
KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bitcoin- og Blockchainforening
Norges Bondelag
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Hydro ASA
Norsk Journalistlag
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk takst
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske finansanalytikeres forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo børs
Oslosenteret
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Plan Norge
Publish What You Pay Norway
Redd Barna
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Statsministerens kontor
Stiftelsesforeningen
Storebrand
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Støttekomiteen for Vest-Sahara
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Yara International ASA
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet