Høring - endring i forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken - istandsetting av utleieboliger

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) sender med dette forslag til forskriftsfesting av tilskudd til istandsetting av utleieboliger i 2022 på høring. KDD foreslår å innta en midlertidig bestemmelse for tilskudd til istandsetting i forskriften for tilskudd til utleieboliger fra Husbanken. Tilskuddet skal bidra til at kommunene raskt skal kunne fremskaffe flere boliger til flyktninger fra Ukraina.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.06.2022

Vår ref.: 22/4623

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken for å legge til rette for at kommuner kan søke tilskudd til istandsetting av utleieboliger.

Bakgrunn

Invasjonen av Ukraina gjør at Europa står overfor en av de største flyktningkrisene siden andre verdenskrig. I Prop. 78 S (2021–2022) fremmet regjeringen forslag om tiltak for å rigge Norge til å ta imot et høyt antall fordrevne ukrainere. I behandlingen av proposisjonen vedtok Stortinget flere tiltak for å bidra til rask fremskaffelse av flere boliger til flyktninger. Blant annet åpnes det opp for å gi tilskudd til kommuner i 2022 for istandsetting av utleieboliger over kap. 581, post 76.

Om høringsforslaget

KDD foreslår å fastsette vilkårene for tilskudd til istandsetting gjennom å innta en midlertidig bestemmelse i forskriften for tilskudd til utleieboliger. Den midlertidige bestemmelsen er en oppfølgning av Stortingets vedtak og de rammer som der er satt.

Formålet med tilskuddet er å bidra til at det raskt kan tilgjengeliggjøres flere boliger til flyktninger. Tilskuddet skal gå til kommuner som vil sette i stand tomme boliger slik at de blir egnet for utleie. Kommunen vil være både tilskuddssøker og -mottaker, og står ansvarlig for at tilskuddet brukes i tråd med formålet. Samtidig foreslår KDD at kommunen skal kunne gi tilskudd videre til selskaper og andre aktører, da de fleste boligene som står tomme er privat eide.

Nærmere vilkår for tilskuddet følger av vedlagte høringsnotat.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Den midlertidige bestemmelsen for tilskudd til istandsetting bør tre i kraft så fort som mulig. Tilskuddet er en del av regjeringens strakstiltak for å bistå kommunene i arbeidet med å bosette flyktninger fra Ukraina. Prop. 78 S (2021–2022) er vedtatt, og tilskudd til istandsetting har varighet ut året. KDD sender derfor forslaget om midlertidig bestemmelse på høring med en ukes frist.

Høringsfrist er tirsdag 7. juni.

Høringssaken og oversikt over høringsinstanser er elektronisk tilgjengelig på denne nettsiden. Høringsuttalelser skal avgis elektronisk. Dette gjøres under «send inn høringssvar» nederst på denne siden.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Spørsmål kan rettes til:


Seniorrådgiver Hedda Eilertsen Barvik

hedda-eilertsen.barvik@kdd.dep.no

Telefon: 900 62 506

Seniorrådgiver Anna M. H. Møkkelgjerd

anna-margrethe-hansen.mokkelgjerd@kdd.dep.no

Telefon: 976 24 569

 

Med hilsen

 

Benedikte Endresen (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Anna Margrethe Hansen Møkkelgjerd

seniorrådgiver

 

 

Departementene, alle
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Husbanken
Husbankens klagenemnd

Huseiernes Landsforbund
Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon
Leieboerforeningen i Oslo
Leieboerforeningen Bergen
Norsk Eiendom
Norges Huseierforbund
Bergen huseierforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

KS
Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL)

Utleiemegleren AS
Bolig for alle
Fredensborg Bolig AS
Steinar Moe Eiendom

Norsk kommunalteknisk Forening (NKF)