Høring - endring i advokatregelverket - forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om innføring av krav som skal sikre at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling har hederlig vandel og ikke må anses uskikket. NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet er til behandling i departementet og forslaget til ny lovbestemmelse som nå sendes på høring vil bli tatt inn i arbeidet med ny advokatlov.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.10.2020

Vår ref.: 20/3628 - LSW

Høring – forslag om innføring av krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke anses uskikket


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om innføring av krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke må anses uskikket.

NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet er til behandling i departementet. Departementet mener at spørsmålet om det skal stilles krav til denne personkretsen bør tas inn i arbeidet med ny advokatlov. Siden spørsmålet ikke er vurdert av Advokatlovutvalget må et forslag om å innta slike krav sendes på høring.

Frist for å sende inn høringssvar er 5. oktober 2020.

Høringsuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringer er åpne og alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget bør forelegges berørte underliggende etater, tilknyttede virksomheter eller andre som ikke står på listen.

Med hilsen

Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør

Lene Smith Walaas
departementsrådgiver

Advokatbevillingsnemnden
Akademikerne
Amnesty International i Norge
Arbeidsretten
Boligbyggerlaget Usbl
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Revisorforening
Departementene
Det juridiske fakultet, Bergen
Det juridiske fakultet, Oslo
Det juridiske fakultet, Tromsø
Disiplinærnemnden for advokater
Diskriminieringsnemnda
Domstolsadministrasjonen
Eindom Norge
Finans Norge
Finansklagenemnda (FinKN)
Finanstilsynet
Forbrukerklageutvalget
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Gatejuristen i Bergen
Gatejuristen i Innlandet
Gatejuristen i Kristiansand
Gatejuristen i Oslo
Gatejuristen i Stavanger
Gatejuristen i Tromsø
Gatejuristen i Trondheim
Gatejuristen i Tønsberg
Help Forsikring
Helsingforskomiteen
Husleietvistutvalget
Høyesterett
ICJ-Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet
Jordskifterettene
Juridisk rådgivning for kvinner
Juristenes utdanningssenter
Juss Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Konkurransetilsynet
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Lagmannsrettene
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norges Juristforbund
Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Personvernnemnda
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Skattedirektoratet
Statens havarikommisjon for transport (SHT)
Statens sivilrettsforvaltning
Statsadvokatembetene
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tilsynsutvalget for dommere
Tingrettene
Trygderetten
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsnemnda (UNE)
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)
ØKOKRIM