Høring - Endringer i bilansvarsloven — gjennomføring av femte motorvognforsikringsdirektiv mv.

Frist 30.10.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2005/02943 EP ATO

25.08.2006

Endringer i bilansvarsloven – gjennomføring av femte motorvognforsikringsdirektiv mv.

Vedlagt følger et høringsnotat fra Justisdepartementet om endringer i bilansvarsloven. Vedlagt følger også den danske teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/14/EF.

Gjennomføringen av direktivet krever også endringer i trafikktrygdforskriften. Forslag til endringer i denne blir sendt på høring fra Samferdselsdepartementet.

Departementet ber om at høringsinstansenes merknader til forslagene om lovendringer innkommer senest mandag 30. oktober 2006.

Med hilsen

Atle Torvund e.f.
lovrådgiver

Berit Johansen
kontorleder

Departementene

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Barneombudet

Bransjeutvalget for bilbergere

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Fagforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsikringskundenes interesseorganisasjon

Forsikringsklagekontoret

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Kommunenes Sentralforbund

Kongelig Norsk Automobilklub

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landsorganisasjonen i Norge

Lastebileiernes Forening

Logistikk- og Transportindustriens Landsforening

MC-rådet

Motorførernes Avholdsforbund

Norges Automobil-Forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilutleieforbund

Norges Handikapforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Parkeringsforening (NORPARK)

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forsikringsjuridisk Forening

Norsk Motorcykkel Union (NMCU)

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Trafikksikkerhetsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Opplysningsrådet for veitrafikken

Politidirektoratet

Regjeringsadvokatembetet

Riksadvokaten

Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole (SINTEF)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Syklistenes Landsforening

Trafikkforsikringsforeningen

Trafikkforum

Trafikkskaddes Landsforbund

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportøkonomisk institutt

Trygg Trafikk

Vegdirektoratet

Yrkestrafikkforbundet