Høring – endringer i finansforetaksloven

Finansdepartementet sender med dette på høring - endringer i finansforetaksloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.02.2024

Vår ref.: 24/509

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat om endringer i finansforetaksloven. Forslaget gjelder endringer i finansforetakslovens regler om egnethetsvurderingen som gjøres ved etterfølgende erverv av kvalifiserte eierandeler i finansforetak.

Departementet ber om eventuelle merknader innen 23. februar 2024.

For å avgi høringsuttalelse brukes den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen

Jens Christian Werring-Westly e.f.

avdelingsdirektør

Ingrid Hertzberg

seniorrådgiver

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bankenes sikringsfond

Barne- og familiedepartementet

Brønnøysundregistrene

Caritas Norge

Coop Norge SA

Datatilsynet

Deloitte  AS

Den norske advokatforening

Den Norske Aktuarforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Econa

Eiendom Norge

Energi Norge

Equinor

EVRY

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Finansmarkedsfondet

Finanstilsynet

Fiskebåt

Folketrygdfondet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forening for Finansfag Norge

Fornybar Norge

Forsvarsdepartementet

Forum for Utvikling og Miljø

Handelshøgskolen ved Nord universitet

Handelshøyskolen BI

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes landsforbund

Høgskulen på Vestlandet

IIA Norge

Industri Energi

Initiativ for etisk handel

Juridisk rådgivning for kvinner

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

KnowledgeGroup AS

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunalbanken AS

Konkurransetilsynet

Kpmg AS

KS

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nasdaq OMX Oslo ASA

Nordic Trustee

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges eiendomsmeglerforbund

Norges handelshøyskole

Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Juristforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norsk Bergindustri

Norsk Crowdfunding Forening

Norsk Hydro ASA

Norsk Journalistlag

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk landbrukssamvirke

Norsk olje og gass

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Sjøoffiserers Forbund

Norsk takst

Norsk Venturekapitalforening

Norsk Økrimforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

NTL-Skatt

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Offshore Norge

Olje- og energidepartementet

Oslo Børs

Oslosenteret

Pensjonskasseforeningen

Personskadeforbundet LTN

Plan International Norge

Publish What You Pay Norway

Redd Barna

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Samferdselsdepartementet

Sivilombudet

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Skatterevisorenes Forening

SMB Norge

Sparebankforeningen i Norge

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Statsministerens kontor

Stiftelsesforeningen

Storebrand ASA

Støttekomiteen for Vest-Sahara

The Nordic Association of Electricity Traders

The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)

Tietoevry Norge

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Utenriksdepartementet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen ASA

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ØKOKRIM

Økonomiforbundet