Høring om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.01.2017

Vår ref.: 16/7853

Høring om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskolelovenDepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven.

Høringsnotatet inneholder forslag om:

  • Dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler (kapittel 2)
  • Tilsyn med kommunenes og fylkeskommunenes plikter etter friskoleloven (kapittel 3)
  • Lovfesting av krav om en ikke-kommersiell formålsbestemmelse i friskolenes vedtekter (kapittel 4)
  • Innføring av hjemmel til å pålegge friskolene meldeplikt ved salg, fusjon, fisjon, og nedleggelse (kapittel 5)
  • Innføring av hjemmel til å begrense andelen utenlandske elever ved skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 (kapittel 6)
  • Innføring av hjemmel til å fastsette maksimalt elevtall på eksisterende godkjenninger etter voksenopplæringsloven kapittel 4 (kapittel 7)
  •  Andre endringer i voksenopplæringsloven kapittel 4 (kapittel 8)
  •  Innføring av en bestemmelse i folkehøyskoleloven om at alle offentlige tilskudd og elevbetaling skal komme elevene til gode (kapittel 9)
  • Reaksjonsformer ved brudd på folkehøyskoleloven mv. (kapittel 10)

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2519665 .
            

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsfristen er 11. januar 2017.

Departementet vil understreke at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser kan uttale seg i høringen.

 

Med hilsen


Ellen Cathrine Arnesen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                                    Roger Spidsberg
                                                                                                    seniorrådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Departementene

Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Fylkesmennene
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Senter for IKT i utdanningen
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Folkehøyskoler
Friskoler
Skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4

Folkehøgskolerådet

Abelia – Forum for friskoler
Kristne Friskolers Forbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norsk Montessoriforbund
Steinerskoleforbundet

Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Elevorganisasjonen
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Hørselshemmedes landsforbund
Institutt for samfunnsforskning
KS
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen i Norge
Lærernes Yrkesforbund
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Norges Handikapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Lektorlag
Norsk studentorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Redd Barna
Røde Kors
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Stiftelsen barnas rettigheter
Utdanningsforbundet
UNICEF Norge
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund