Høring om endringer i opplæringsloven - Praksisbrevordningen og godkjenning av utenlandsk fagopplæring

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplæringsloven for å innføre praksisbrevordningen, en toårig praktisk opplæring, som et supplement til ordinær yrkesfaglig videregående opplæring. Departementet foreslår at praksisbrevordningen skal være et tilbud i alle fylker. Videre foreslår departementet endringer i opplæringsloven for å etablere en godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.12.2015

Vår ref.: 15/4758

Høring - Endringer i opplæringsloven - Praksisbrevordningen og godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) på høring.

Høringsnotatet inneholder følgende forslag:

  • Innføring av praksisbrevordning i alle fylker
  • Godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring

 

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id 2457585. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsfristen er 14. desember 2015. 

Departementet vil understreke at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.
 

Med hilsen                                                                       

  

Erik Saglie (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Susanne Sollie
                                                                                          seniorrådgiver

 

Departementene

Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø
Det utdanningsvitenskaplige fakultetet ved Universitetet i Oslo
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forskingsrådet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring
Riksarkivet
Senter for IKT i utdanningen
Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Språkrådet
Statens lånekasse for utdanning
Statistisk sentralbyrå
Statlige grunnskoler og videregående skoler
Statlige høyskoler
Sysselmannen på Svalbard
Universiteter
Utdanningsdirektoratet
VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen

Faglige råd ved Utdanningsdirektoratet
Mesterbrev
Nasjonalt fagskoleråd ved Vox
Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen ved Utdanningsdirektoratet

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Abelia
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter
Atferdssenteret
Dysleksi Norge
Elevorganisasjonen
Fabulinus
Fafo
Fellesorganisasjonen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Friskoler
Godkjente Norske Utenlandsskolers Forening
Hovedorganisasjonen Virke
Innvandrernes Landsorganisasjon
Institutt for samfunnsforskning
Kristne Friskolers Forbund
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Lykkelige Barn – Nettverket for foreldre med høyt begavede barn
Lærernes Yrkesforbund
Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk
Nordisk institutt for studium av innovasjon, forsking og utdanning
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Norges Handikapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
Norsk innvandrerforum
Norsk Lektorlag
Norsk studentorganisasjon
Norsk Montessoriforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Private grunnskoler
Private høyskoler
Redd Barna
Røde Kors
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Steinerskoleforbundet
Stiftelsen barnas rettigheter
Utdanningsforbundet
UNICEF Norge
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund