Høring om forslag om endringer i privatskolelova og forskrift til privatskolelova kap 6A Økt innflytelse for lokale folkevalgte Statstilskudd til skoler godkjent etter privatskolelova kap 6A

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i privatskolelova og forskrift til privatskolelova kap. 6A. Departementet foreslår å ta inn en bestemmelse i privatskolelova om at det ved behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler skal legges vesentlig vekt på uttalelsen til vertskommunen eller vertsfylket. Departementet foreslår også regelendringer for å følge opp forslaget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, jf. Prop. 1 S (2022–2023), om å redusere tilskuddsandelen til private skoler godkjent etter kap. 6A i privatskolelova fra 75 pst. til 65 pst. av tilskuddsgrunnlaget fra og med høsten 2023. Kap. 6A-skolene omfatter bibelskoler, kunstskoler, Norsk Yrkesdykkerskole mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2023

Vår ref.: 22/5624

Høring om forslag om endringer i privatskolelova og forskrift til privatskolelova kap. 6A - økt innflytelse for lokale folkevalgte - statstilskudd til skoler godkjent etter privatskolelova kap. 6A

Departementet sender med dette på høring forslag om endringer i privatskolelova og forskrift til privatskolelova kap. 6A.

Departementet foreslår å ta inn en bestemmelse i privatskolelova § 2-1 om at det ved behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler skal legges vesentlig vekt på uttalelsen til vertskommunen eller vertsfylket. Forslaget er en oppfølging av Hurdalsplattformen hvor det heter at regjeringen vil: «[..] styrkje lokale folkevalde si moglegheit til å seie nei til nye privatskular og utvidingar».

Departementet foreslår også endringer i privatskolelova kapittel 6A Diverse skolar som gir yrkesretta opplæring og forskriften til dette kapittelet. Disse forslagene er en oppfølging av forslaget til statsbudsjett for 2023, jf. Prop. 1 S (2022–2023).

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/2949195

Høringen er åpen for alle. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 25. januar 2023.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 

Med hilsen 

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør                                    

                                                                       Roger Spidsberg 
                                                                       fagdirektør 


 

 

 • Departementene

 • Fylkeskommunene
 • Statsforvalterne
 • Sysselmesteren på Svalbard
 • Kommunene
 • Sametinget
 • Abelia – forum for friskoler
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Elevorganisasjonen
 • Fafo
 • Fagforbundet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Friskolenes kontaktforum
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kristne friskolers forbund
 • KS
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Landslaget Fysisk Fostring i Skolen
 • Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Lykkelige barn – Nettverk for foreldre med høyt begavede barn
 • Lærernes Yrkesforbund (LY)
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
 • NIFU STEP
 • Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
 • Norges Forskningsråd
 • Norges Handicapforbund
 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norske Fag- og Friskolers landsforbund
 • Montessori Norge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olympiatoppen
 • Riksarkivet
 • Riksrevisjonen
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforum for estetiske fag c/o Musikk i skolen
 • Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) ved Utdanningsdirektoratet
 • Samordna Opptak
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Sivilombudet
 • Språkrådet
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Steinerskoleforbundet
 • UNIO
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utdanningsforbundet
 • Universitet- og høgskolerådet
 • Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund