Høring - Endringer i vergemålsforskriften (digitalt vergeregnskap)

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til en ny bestemmelse i vergemålsforskriften om automatisert utlevering av opplysninger til vergemålsmyndigheten fra institusjoner mv. Formålet er å legge til rette for å effektivisere innhentingen av opplysninger fra finansinstitusjoner mv. i anledning vergemålsmyndighetens kontroll av vergenes forvaltning av midler som tilhører personer som har fått oppnevnt verge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.12.2023

Vår ref.: 23/4557

Høring - forslag til endring i vergemålsforskriften (digitalt vergeregnskap)      

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til en ny bestemmelse i vergemålsforskriften om automatisert utlevering av opplysninger til vergemålsmyndigheten fra institusjoner mv.

Formålet med forslaget er å legge til rette for å effektivisere innhentingen av opplysninger fra finansinstitusjoner mv. i anledning vergemålsmyndighetens kontroll av vergenes forvaltning av midler som tilhører personer som har fått oppnevnt verge.

Høringsfristen er mandag 4. desember 2023.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

Med hilsen

Kaja Linde
konst. avdelingsdirektør

Christer Holtet Dahlin
seniorrådgiver

 

 

 

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Diskrimineringsnemnda

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Helsedirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Pasient- og brukerombudet

Personvernnemnda

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sekretariatet for konfliktrådene

Skattedirektoratet

Språkrådet

Statens helsetilsyn

Statens seniorråd

Statens sivilrettsforvaltning

Statsadvokatene

Statsforvalterne
Sysselmesteren på Svalbard

 

Avdeling for rekneskap og rettsvitskap, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI, Oslo

Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

 

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Sametinget

Sivilombudet

 

 

Longyearbyen lokalstyre

 

Advokatforeningen

Autismeforeningen i Norge

Amnesty International Norge

Bits AS

Borgerrettighetsstiftelsen Stopp diskrimineringen

Den norske Dommerforening (Dommerforeningen)

Den norske legeforening (Legeforeningen)

Den norske Revisorforening (Revisorforeningen)

Finans Norge

Finansklagenemnda

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Gatejuristen Bergen

Gatejuristen Kristiansand

Gatejuristen Oslo

Gatejuristen Stavanger

Gatejuristen Tromsø

Gatejuristen Trondheim 

Gjeldsoffer-Alliansen

Handikappede Barns Foreldreforening

Human Rights Alert – Norway

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkerådet

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen We Shall Overcome

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Mental helse

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund (Juristforbundet)

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Folkehjelp

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Psykologforening

Pensjonistforbundet

Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Senior Norge

Stiftelsen Barnas rettigheter

Stiftelsen SOR

Uloba – Independent Living Norge

Vergeforeningen Følgesvennen