Høring - Europakommisjonens forslag til ny CO2-grensetilpasningsmekanisme (CBAM)

Finansdepartementet sender på høring Europakommisjonens forslag til ny CO2-grensetilpasningsmekanisme (CBAM)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2021

Vår ref.: 21/1568

Europakommisjonen la 14. juli 2021 frem en pakke med klimaregelverk («Fit for 55»-pakken). Et av forslagene er å innføre en CO2-grensetilpasningsmekanisme (CBAM), se: carbon_border_adjustment_mechanism_0.pdf (europa.eu)

EUs klimapolitikk kan medføre at industriproduksjon, og dermed også utslipp, flyttes fra EU til land med lavere klimaambisjoner. Hensikten med forslaget er å motvirke slik karbonlekkasje.

EU-kommisjonens forslag til CBAM vil omfatte import til EUs tollunion av et definert antall varer under varegruppene sement, elektrisitet, gjødsel, jern og stål og aluminium. Forslaget innebærer at CBAM er alternativ til gratiskvoter. Varer eksportert fra Norge, Island, Liechtenstein og Sveits vil ikke bli utsatt for CBAM.

I en overgangsperiode (2023-25) for CBAM skal EU-kommisjonen samle all informasjon som er nødvendig for å utvide CBAM til også å omfatte indirekte utslipp og utvikle metode for beregning av samlede utslipp basert på metoden for beregning av karbon fotavtrykk. I overgangsperioden skal CBAM fungere som en rapporteringsmekanisme, uten at pengestrømmer er involvert. Videre etableres det en overgangsordning for utfasing av gratiskvoter fra og med 2026. Inntil 2025 tildeles gratiskvoter som i dag. Fra og med 2026 reduseres antall gratiskvoter med 1/10 per år slik at i 2035 opphører ordningen med gratiskvoter.

Tollmyndighetene i de enkelte medlemsland får ansvaret for å håndheve at importører har betalt CBAM-prisen for varer som innføres.

Forslaget vil nå bli drøftet i Rådet og Europaparlamentet frem mot et endelig vedtak. Det kan bli justeringer i det materielle innholdet i løpet av denne prosessen.

Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet sender øvrige deler av «Fit for 55» – pakken på høring.

Finansdepartementet ber om eventuelle innspill til Europakommisjonens forslag til CBAM innen 15. september 2021 som grunnlag for å utarbeide norske posisjoner i den videre EØS-prosessen.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på www.regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på våre nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen
Siren Solhaug  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                           Erik Vassnes
                                                                                           avdelingsdirektør

Departementene
Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)
Landbruksdirektoratet
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk polarinstitutt
Oljedirektoratet
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Sametinget
Enova SF
Havforskningsinstituttet
Innovasjon Norge
Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Statkraft
Statnett SF
Statsbygg
Statskog SF
Akademikerne
Avfall Norge
Bjerknessenteret for klimaforskning
Byggenæringens landsforening
CICERO Senter for klimaforskning
Drivkraft Norge
Energi Norge
Europabevegelsen
Fellesforbundet
Forum for miljøteknologi
Forum for utvikling og miljø
Framtiden i våre hender
Fridtjof Nansens Institutt
Greenpeace
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Industri Energi
Klagenemnda for miljøinformasjon
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Samfunnsbedriftene
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Miljøagentene
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og ungdom
Naturvernforbundet
Nei til EU
Nord universitet
Norges bondelag
Norges bygg- og eiendomsforening
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole
Norges miljøvernforbund
Norges rederiforbund
Norges skogeierforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk bioenergiforening (NoBio)
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk elbilforening
Norsk fjernvarme
Norsk industri
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk skogbruksforening
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
OsloMet - storbyuniversitetet
Regelrådet
Regnskogfondet
Røde Kors
Rådgivende ingeniørers forening
SABIMA – Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
SINTEF
Spire - Utviklingsfondets ungdom
Stiftelsen Miljøfyrtårn
Transportøkonomisk institutt
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
WWF-Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ZERO - Zero Emission Resource Organisation