Høring - foreldelsesfristen for overtredelsesgebyr i hvitvaskingsloven

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet om å forlenge foreldelsesfristen for å ilegge overtredelsesgebyr i hvitvaskingsloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.02.2021

Vår ref.: 20/6511

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet om å forlenge foreldelsesfristen for å ilegge overtredelsesgebyr i hvitvaskingsloven. Foreldelsesfristen i hvitvaskingsloven  er i dag to år og foreslås forlenget til fem år.

Høringsnotatet inneholder forslag om en endring av hvitvaskingsloven § 49 syvende ledd. I utredningen vises det til Finanstilsynets erfaringer med å håndheve  hvitvaskingsloven, i tillegg til relevante internasjonale føringer, regulering av samme spørsmål i andre nordiske land samt regulering i sammenlignbart regelverk i norsk rett.

Finanstilsynets høringsnotat er vedlagt dette høringsbrevet.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 19. februar 2021. Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar» for å avgi høringsuttalelse. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets internettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen

 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bankenes sikringsfond
Barne- og familiedepartementet
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Deloitte  AS
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Finans Norge
Finansdepartementet
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsdepartementet
Forum for Utvikling og Miljø
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Industri Energi
Juridisk rådgivning for kvinner
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
KnowledgeGroup AS
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
Kpmg AS
KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bitcoin- og Blockchainforening
Norges Bondelag
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Journalistlag
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk takst
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske finansanalytikeres forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo børs
Oslosenteret
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Plan Norge
Publish What You Pay Norway
Redd Barna
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Statsministerens kontor
Stiftelsesforeningen
Storebrand
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet