Høring - Forlengelse av løpetid på OMF

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til forskriftsregler om forlengelse av løpetid på OMF

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.05.2022

Vår ref.: 19/906

Finansdepartementet la 17. desember 2021 frem Prop. 42 LS (2021-2022) om gjennomføring av OMF-direktivet. I proposisjonen foreslo departementet bl.a. å lovfeste at foretakene kan utstede OMF der det er angitt i avtalevilkårene at løpetiden kan forlenges, i tråd med dagens markedspraksis og det nasjonale valget i OMF-direktivet artikkel 17. Etter lovforslaget kan løpetiden forlenges når nærmere angitte hendelser inntreffer. Stortinget vedtok 29. mars 2022 lovendringer i tråd med departementets forslag. OMF-direktivet og en tilhørende endringsforordning som endrer reglene om OMF i kapitalkravsforordningen (CRR), ble 18. mars 2022 tatt inn i EØS-avtalen. Lovendringene kan tre i kraft så snart alle EØS/EFTA-statene har løftet sine konstitusjonelle forbehold. Departementet legger vekt på at regelverksendringene bør tre i kraft i Norge samtidig som regelverket tas i bruk i EU den 8. juli 2022, og tar sikte på å fastsette utfyllende forskriftsregler før sommeren. Utkast til forskriftsregler var på høring i 2020 sammen med utkast til lovregler.

Finanstilsynet har nå, på oppdrag fra Finansdepartementet, utarbeidet et eget høringsnotat med utkast til forskriftsregler om hendelser som kan utløse forlengelse av løpetiden, jf. de vedtatte endringene i forslaget til finansforetaksloven § 11-12 annet og tredje ledd og proposisjonen avsnitt 5.3. Finanstilsynet har under utarbeidelsen hatt kontakt med og innhentet synspunkter fra Norges Bank og Finans Norge.

Departementet tar som nevnt sikte på å fastsette utfyllende forskriftsregler før sommeren, og  ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets høringsnotat innen 20. mai 2022.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Marius Østli
avdelingsdirektør

Kopi: Finanstilsynet

Bankenes sikringsfond
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Handelshøyskolen BI
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges handelshøyskole
Norges Interne Revisorers Forening
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regnskap Norge